Ahmed Tantaranî Maragi ve Onun "Tantaranîyye" Kasidesi / Ahmed Tantaranî Maragi And His Tantaranîyye Kasides

Muhammet KEMALOĞLU

Özet


Özet Azerbaycan tarihinin, özellikle de kültür tarihinin en eski dönemleri hala yeterince bilinmese de, burada zengin kültür katlarının, hem de birbirini etkileyen, birbirinin gelişmesine neden olan kültür katlarının varlığı kuşkusuzdur. Farklı dillerde eser veren, farklı kültürlerin etkisini taşıyan Azerbaycan edebiyatının bin yıllık tarihi de bu kültür katlarının genişliği ve zenginliği hakkında fikir vermektedir. Araplar, Azerbaycan'a yerleştikten sonra VII. yy. sonlarına doğru burada Arap dilli bir ede-biyat ve kültür gelişmeye başlamıştır. Eserlerini Arap dilinde ama her zaman El-Azerbaycani mahlası ile yazan şairlere, yalnız Azerbaycan sınırları içerisinde değil, hilafetin Şam, Bağdad, Medine gibi kültür merkezlerinde sık sık tesadüf olunuyor-du.XI. yüzyılda yetişmiş yetenekli Azerbaycan alim ve şairlerinden biri de Muineddin Ahmed Tantaranî Maragi idi. XIII.-XIV. yüzyılda, Azerbaycan edebiya-tının ve medeniyetinin Zülfüqar Şirvani, Hümam Tebrizi, Evhedi Marağayi, Essar Tebrizi, Arif Erdebili gibi üstadlan yetişmişti. Bizim bu çalışmamız XI. yüzyılda ye-tişmiş Muineddin Ahmed Tantaranî Maragi'nin Tantaranîyye Kasidesi'nin çevirisi ile ilgili olacaktır.Abstract:
Ahmed Tantaranî Maragi And His Tantaranîyye Kasides
Azerbaijan's history, cultural history, especially the oldest periods are still not known enough, here, the rich layers of culture, as well as affecting each other, no doubt that the presence of each other in the development of the cultural layers. Who work in different languages, different cultures, which influence the levels of the width of the Azerbaijan Literature thousand years of history and the richness of this culture is about the idea. VII, after the Arabs settled in Azerbaijan. century. Towards the end of literature and culture began to develop a Arapdilli here. Works in the Arabic language, but I always hand-Azerbaijani poet who wrote under the pseudonym, not only within the borders of Azerbaijan, Caliphate of Damascus, Baghdad, Medina, cultural centers, such as was often no coincidence. XI. One of the scholars and poets of the century, Azerbaijan qualified skilled Muineddin Ahmed was Maragi Tantaranî. XIII. XIV. century, the Azerbaijani literature and civilization Zülfüqar Shirvani, Human Tabrizi, Evhedi Marağayi, Essar Tabrizi, Arif Ardebili had grown up with such masters. The sense that the XI. Ahmed trained Muineddin century translation will be related to kasidesinin Tantaranî Maraginin Tantaranîyye.

Anahtar Kelimeler


Muineddin Ahmed Tantaranî Maragi, Azerbaycan, Azerbaycan Edebiyatı, Şair, Arap ve Fars dilli, Azerbaijan, Azerbaijan Literature, Poet, Arabic And Persian Language

Tam Metin:

Full Article / PDF


 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.