İyilik Hali İle Özgecilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Relatıonshıp Between Wellness And Altruısm

Figen Kasapoğlu

Özet


Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin iyilik hali ve özgecilik düzeyleri arasındaki ilişkileri belirlemek ve iyilik hali ile özgecilik düzeylerinin cinsiyet, fakülte, sınıf düzeyi ve sosyal çevre değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir.

Araştırmanın örneklemi İnönü Üniversitesi'nde okuyan 778 öğrenciden (532 kız, 246 erkek) oluşmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak Özgecilik Ölçeği ve İyilik Hali Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca bağımsız değişkene ait veriler için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Basit Doğrusal Regresyon ve Pearson Korelasyon Katsayısı ile analiz edilmiştir.

Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin iyilik hali ile özgecilik düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve özgeciliğin iyilik halinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin cinsiyetlerine ve fakültelerine göre özgecilik ve iyilik hali düzeylerinde bir farklılık bulunmazken; 4. sınıf öğrencilerinin iyilik halinin diğer sınıflarda okuyan öğrencilere göre daha yüksek olduğu;  3. sınıf öğrencilerinin özgecilik düzeyinin 1. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin iyilik hali sosyal çevrelerine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir.

 

 

Abstract

An Examınatıon Of The Relatıonshıp Between Wellness And Altruısm

 

The purpose of the present study is to examine the relationships between wellness and levels of altruism among undergraduate students, with regard to gender, faculty, grade, and the social environment variables.

The participants of the research was consisted of 778 undergraduate students (532 female, 246 male) from İnönü University. The instruments of the study were the Wellness Scale and Altruism Scale. Besides, Personal Information Form was used to measure the demographic variables of the study. Independent Samples t test, Pearson Correlation Coefficient, Simple Linear Regression, One- Way ANOVA were used to analyze the data.

According to the results of the study, it has been found that there was a significant and positive relationship between the wellness and levels of altruism. At the same time it was found that altruism was a significant predictior of wellness. According to the findings of the study, there were no significant differences among students by their faculties and regard to gender in terms of altruism and well-ness. On the other hand, it was found that 4th grade students' wellness scores higher than those students in other grades. In addition, it was found that 3th graders level of altruism was higher than those in 1st graders. Students'  wellness scores showed significant differences according to social environment.

 


Anahtar Kelimeler


İyilik hali, özgecilik, üniversite öğrencileri, Wellness, altruism, college studentsDOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v7i13.254

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.