Es-Seyyid Eş-Şerîf El-Cürcânî'nin Er-Risâletü'l-Ḳudsiyye Fî Şerḥi’l-Ḳaṣîdeti'l-Mensûbe İlâ Ebî ‘Alî B. Sînâ Adlı Eseri

Mehmet Faruk Çifci

Özet


Elimizdeki çalışma üzerinde en çok kafa yorulan felsefî konulardan birisi olan nefis teorisiyle alakalı olarak İbn Sînâ’nın kaleminden çıkan kasidenin Cürcânî’ye âit şerhiyle ilgilidir.

Kasidede kül renkli bir güvercine benzetilen nefsin ruhlar âleminden ten kafesine inişi, burada mahsur kalışı ve buraya alıştıktan sonra da araya ölümün girmesiyle tekamülünü sağlayamadan tekrar eski yerine dönüşü konu edilmekte, bu serüven sembolik bir dille anlatılmaktadır. Cürcânî’nin şerhteki rolü ise bu sembolik dili açmak ve ifadeleri İbn Sînâ felsefesine uygun bir şekilde açıklamaktır.

Çalışmada şerh yer yönüyle değerlendirilmiş, kasidenin diğer şerhleriyle mukâyese edilmiş, tahkîk edilmesinin yanında diğer şerhlerdeki açıklayıcı ifadelerden istifadeyle şerhteki kapalı noktalar îzâh edilmiştir.

ABSTRACT

es-SEYYİD eş-ŞERÎF el-CÜRCÂNÎ'S BOOK NAMED er-RİSÂLETÜ'L-ḲUDSİYYE FÎ ŞERḤİ’L-ḲAṢÎDETİ'L-MENSÛBE İLÂ EBÎ ‘ALÎ B. SÎNÂ (Critical Edition And Research)

 

The treatise of Curcani which I have studied, is a commentary on a poem written by Ibn Sina, that deals with nefs (soul) theory. Nefs theory is one of the philosophic matters that disputed over and thought on.

The poem tells story of the soul symbolized as an ash-colored pigeon that discends from the souls world to the skin cage, gets prisoned here, then returns to its former place by intervention of death before it can not complete its progress. The role of Curcani in the commentary is to explain this symbolic narration according to the İbn Sina philosophy.  

During this study, I have assessed the commentary in every respect, compared it with other commentaries, put lights on some obscure points with help of other works, thus, I have presented it as a ciritical edition.      


Anahtar Kelimeler


Nefis Teorisi, Sembolizm, İbn Sîna, es-Seyyid eş-Şerif el-Cürcânî, Nefs theory, symbolism, Ibn Sina, es-Seyyid Şerif Curcani 

HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ / WISDOM HOME - THOUGHT-INTERPERATION ACADEMİCAL RESEARCH JOURNAL

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / INTERNATIONAL REFREED ACADEMİCAL ONLINE JOURNAL

01 OCAK - 01 TEMMUZ TARİHLERİNDE YILDA İKİ KEZ YAYINLANIR / IT IS PUBLISHED BETWEEN 01 JANUARY AND 01 JULY

DERGİMİZDE ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK UYGULANIR / TWO-SIDED BLIND RECEIVERS IN OUR JOURNAL


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...
                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.