SIGNIFICANCE OF PSYCHOLOGICAL HERMENEUTICS: THE NEED, BENEFITS

Abdurrahman Kasapoğlu

Özet


Psikolojik tefsirin önemini, bu tefsir yöntemine duyulan ihtiyacı, yararlarını ana başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz: Çağımızdaki ilmî gelişmeler, psikolojik tefsire duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmıştır. Kur’an’ın anlaşılmasına açıklık kazandırmak, Kur’an’daki psikolojik muhteva ile –doğrudan ya da dolaylı olarak- ilgili âyetleri ortaya çıkartmak, mevcut Kur’an mirası içerisinde yer alan psikolojik birikimi tespit edebilmek, Kur’an’ın insana bakış açısını ortaya koyabilmek, Kur’an’ın i’câz yönlerinden birini ortaya koymak, Kur’an’ı seküler zihinlere de anlatma imkânı sağlamak, insanın kendi benliğini doğru bir şekilde tanıyabilmesine rehberlik etmek, “enfüs” deliline açıklık kazandırmak, ilmî gelişmeler karşısında Müslüman araştırmacılara özgün bir bakış açısı kazandırmak, ilâhî mesajı Müslümanların çağımızdaki ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak sunmak, insan şahsiyetini ilâhî değerlere göre eğitmek, Kur’an’dan ruh sağlığı açısından daha bilinçli ve daha verimli bir şekilde yararlanmak, ilâhî değerlerin hikmetlerini anlamak ve psikolojik gerçekliklerle uyumunu ortaya koyabilmek, Kur’an kıssalarından en üst düzeyde yararlanmak, doğrudan psikolojiyle ilgisi olmayan meselelerde bile insan psikolojisini hesaba katma ihtiyacı, psikolojik hakikatleri Kur’an ile temellendirme isteği, psikoloji alanına yeni bir (İslâmî) bakış açısı getirmek, modern psikoloji ile İslâm’ın insan tasavvurunun örtüşen ve çelişen yönlerinin belirlenmesi, psikologların metafizik ve insanın aşkınlık algısına dair yaklaşımları karşısında Kur’an’ın tezlerini ortaya koymak, müfessirler arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmak, İsrâiliyatın batıllığını ortaya koymada psikolojik gerçeklikten yararlanmak psikolojik tefsirin hedefleri arasında yer alır. Bu araştırmada psikolojik tefsirin önemi, yararları ve neden psikolojik tefsire ihtiyaç duyulduğuna ilişkin sayılan bu hususlar izah edilmiştir.

 

Summary:

We can array the importance and the benefits of the psychologic hermeneutics, the need for this hermeneutics method as the main titles like this:  Contemporary scientific developments have caused a need for psychological hermeneutics. Clarifying the Qur’ānic understanding, revealing Qur’ānic verses that are – directly or ındirectly – related to psychological content, determining the psychological knowledge in current Qur’ānic legacy, demonstrating the Qur’ānic perspective on humans, revealing one of the laconic aspects of Qur’ān, providing an opportunity to explain Qur’ān to secular minds, recognition of ındividual’s self accurately, clarifying the evidence of the “living”, providing a unique perspective for researchers against scientific developments, presenting the divine word according to the needs and expectations of Muslims in our age, training human personality based on divine values, benefiting from Qur’ān in a more informed and productive manner for mental health, understanding the wisdom of divine values and demonstrating their harmony with psychological realities, benefiting from Qur’ānic parables at the highest level, the need to take human psychology into account even in issues that are not directly related to psychology, the desire to ground psychological facts on Qur’ān, providing a new (Islamic) perspective in the field of psychology, determining overlapping and contradicting aspects of modern psychology and human conception of Islam, demonstrating the thesis of Qur’ān against the psychologists’ approaches to metaphysics and human transcendence perception, reducing the differences of opinion among glossators, utilizing psychological realities in establishing the vanity of Isrā’iliyyāt are in the target of the psychological hermeneutics


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / 6 AYDA BİR YAYINLANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...