ŞEYH BAHAUDDÎN’IN “ZUBDETÜ’L-USÛL”İSIMLI ESERININ SÜNNET BAHSININ, EMIR ES-SANʻÂNÎ’NIN “TEVDIHÜ’L-EFKÂR” ADLI ESERININ SÜNNET BAHSIYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Sedat Yıldırım

Özet


Özet

Bu çalışmada Emîr es-San'anî'nin "Tevdîhu'l Efkâr" adlı usûl-ü hadis eseri ile Şiî usul-ü fıkıhçısı Şeyh Bahauddîn'in "Zubdetu'l-Usûl" isimli eserinde geçen sünnet-hadis ve hadis usulü hakkında verdikler bilgileri karşılaştırılacaktır. Çalışmanın ana gayesi bir Şiî usulcünün ile sünnî bir hadisçinin sünnet hakkında benimsediği fikir ve yorumları ortaya koymaktır. Böylece her iki müellifin kullandığı hadis usulü terminolojisinin arasındaki farklar ortaya konulacaktır. 

Abstract

In this study, will be compared the Information about the last circumcision-hadith and hadith procedure in the work titled "Tevdîhu'l Efkâr" of Emîr es-San'anî and in the work titled "Zubdetu'l-Usûl" of Sheikh Bahauddin. The main goal of the work is to reveal the ideas and interpretations about circumcision  adopted by a Shiite instrument and a Sunni hadith. Thus, will be revealed the differences between the terminology of the hadith method used by both authors


Anahtar Kelimeler


Hadis, Sünnet, Yorum, Hüküm, Sünni, Hadith, Sunnah, Comment, Provision, Sunni

Referanslar


- Brown Jonathan, Çeviren İbrahim Kutluay, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012/2. C.III. Sayı:6.

- Daru’l-Funûn İlahiyat Fakültesi Mecmûası, sayı: 21,Burhânettîn Matbaası, İstanbul, 1931.

- Ebu Cafer, Muhammed b. Hasen Et- Tûsî, Fezzaz, el-İstibsar, Matbaat’u-n-Necef, Necef, 1375

- el-Behâî Şeyh, Behuddîn Muhammed b. Hüseyin, Thk Hasûn Kerîm Faris, - Zubdetu’l-Usûl, . Matbaau'z-Zeytûn, I. Baskı, y.y. 1381/1423, s. 87

- el-Humeydî, Abdulvehhâb. Zubeyir, A’zamî, Habîburrahman, Müsned’ul-Humeydî, Dar’ul-Kutub’ul-İlmiyye, Beyrut,y.y.

- El-Kûrânî, Alî, el-Hakku’l-Mubîn fî Ma’rifet’i-l-Ma’sûmîn, Daru’l-Huda, Beyrut, 2003.

- Emîr es’Sanʻânî, Muhammed b. İsmaîl el-Emîr, Thk. Muhammed Muhyidîn Abdulhamîd, Tevdîhü’l-Efkâr, Mektebetu’s-Selefiyye,Medîne y.y. .

- Esed, Haydar, İmam Sadık ve’l-Mezâhibu’l-Erbaa', y.y. Beyrut,1969.

- Hallâf Abdulvahhâb, Ebu’l-Hayr Seyyit Muhammed, İlm-i Usûl’ul-Fıkıh, Müessesetu’l-Risâle, Dimaşk, 2012

- Haşim Marûf, el-Mevzuat fi'l-Âsar ve'l-Ahbar, y.y. Beyrut, 1973.

- Küleynî, Muhammed b. Yakub , el-Kafi, Menşûratu’l-Fecr, Beyrût, 1428/2007,

- Recep Özdemir, “İmam Mâlik’in Metodolojisinde Haber-i Vâhidin Kaynak Değeri”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 7, Amasya, 2016.

- Sofuoğlu, M. Cemal, Şîî İmamiye’nin Hadîs Anlayışı, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şîîlik Sempozyumu (13-15 Şubat 1993 : İstanbul), 1993.

- Tahhan Mahmut, Teysir’ul-Musatalah’ul-Ehadîs, Merkezu’ul-Adnî, İskenderiyye, 1415.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


HİKMET YURDU DÜŞÜNCE - YORUM SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

ULUSLAR ARASI, HAKEMLİ, AKADEMİK, SANAL DERGİ / 6 AYDA BİR YAYINLANIR


BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...