أسباب نشأة التفسير النفسي

Abdurrahman Kasapoğlu

Özet


Özet:

            Psikolojik Tefsirin Ortaya Çıkış Sebepleri

Her çağa göre Kur’an’ın psikolojik tahlilinin yapılması, bir ihtiyaçtır. Zira Kur’an her zaman Müslümanların ruhsal / içsel faaliyetlerini etkileyen, şekillendiren bir kitap olmuştur. Bu etkileşimin niteliğinin artırılabilmesi, daha bilinçli ve sistemli hale gelebilmesi için Kur’an’da insanın ruhsal yönünden bahseden âyetlerin daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Kur’an’da insanın ruhsal yönünü ilgilendiren âyetler üzerinde odaklanmak, hatta diğer âyetlerdeki psikolojik ipuçlarını yakalamaya çalışmak “psikolojik tefsir” faaliyetini gerektirmektedir.

Bu araştırmada, çağımızda psikolojik tefsire duyulan ihtiyacın sebepleri arasında Kur’an’ı yorumlama alanındaki gelişmeler ele alınacaktır. Bu bağlamda Kur’an tefsirinde tecdîd / yenilenme ihtiyacına değinilecektir. Yenilenme ihtiyacını karşılamada psikolojik tefsirin rolünden bahsedilecektir. Ayrıca çağımızdaki ilmî gelişmelerin psikolojik tefsirin ortaya çıkışına nasıl zemin hazırladığı anlatılacaktır. İçinde bulunduğumuz çağda Müslümanların ihtiyaç ve beklentilerinin psikolojik tefsire yönelişe olan etkilerinden bahsedilecektir.  Çağımızda yaygınlaşan interdisipliner çalışmaların, psikoloji ile tefsir arasında ilişki kurulması gerektiğine nasıl etki ettiğine işaret edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik tefsir, Kur’an, Tefsirde tecdîd.


Anahtar Kelimeler


Psikolojik tefsir, Kur’an, Tefsirde tecdîd.

Referanslar


Abdullah, M. Amin - Riyanto, Waryani Fajar. “Integrasi-Interkoneksi Psikologi (Implementasinya Bagi Penyusunan Buku Ajar di Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”. Jurnal Psikologi Integratif 2/1, (2014).

Abidin, M. Zainal. “Model-Model Pengembangan Kajian Psikologi Dalam Diskursus Pemikiran Muslim Kontemporer”. Religi 8/1, (2012).

Afrasibi, Simin - Fattahi, Zakieh. “A Comparative Study of Self-Actualization Perspective in Psychology and Islam”. World Family Medicine 15/9, (2017).

Ağırman, Cemal. “İdeal Bir Davranış Biçimi Olarak ‘Empati’ ve Hadislerde ‘Empati’ Örnekleri”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi10/2, (2006).

Ahmad, Muhammad Diponegoro. Psikologi Positif dan Konseling Islami. Yogyakarta: UAD Press, 2011.

Aji, Mujib Hendri. Kecerdasan Spiritual dalam Surat Al-Târiq (Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Quran). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi Thesis, 2020.

Akça, Gürsoy. “İptidai Kavimlerde Din Anlayışları Teorileri ve Emile Durkheim”. Tabula Rasa 9, (2003).

Alemdar, Yusuf. “Sempozyum Değerlendirmesi: Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyumu (XIII. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı) 27-29 Mayıs 2016, Ankara”. İlâhiyât, 46, (2016).

Altaş, Nurullah. “Müslüman Bir Toplumda Dini Danışmanlık İçin Anlam ve Teoloji İnşa Etmek: “Dini Danışmanlık Kavramının Vahiy Kültürüne Dayalı Bir Anlam ve Yöntemi Mümkün mü?”, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik –I. Ayten, Ali. Koç, Mustafa. Tınaz, Nuri. (ed.). İstanbul: Dem Yayınları, 2016.

Altay, Ekrem. Yeni Sosyoloji. Ankara: Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Yayınları, 1976.

Altıntaş, Ersin - Gültekin, Mücahit. Psikolojik Danışma Kuramları. İstanbul: Aktüel Yayınları, 2005.

Alvâni, Taha Câbir. İslam Düşüncesinin Bugünkü Meseleleri. çev. Süleyman Gündüz, İstanbul: İnkılâb Basım Yayım, 2008.

Aminah, Nina, “Analisis Terapi Makna Antara Viktor E. Frankl Dengan Al-Quran”. Jurnal Kesehatan Budi Luhur Cimahi 8/6, (2015).

Arıcı, Niyazi. Menâr Tefsiri’nde Mûcizelerle İlgili Farklı Yorumlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.

Arslan, Arif. Kur’ân Hakkında Bilmediklerimiz. İstanbul: Öteki Adam Yayınları, 2013.

Arslan, Gıyasettin. “Kur’an Okumalarında Fıkıhçı Perspektif”. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/2, (2004).

Ateş, Abdurrahman. “Geçmişten Günümüze Bilimsel Tefsir Okulu”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 4, (2002).

Ateş, Süleyman. Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri. İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat, 1991.

Atsız, Hasan. “Psikanaliz Penceresinden Tanrı ve Uygarlık İlişkisi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 1, (2003).

Avcı, Meryem. Kişisel Gelişimin Kur’an’daki Yeri. İstanbul: Mana Kitap, 2019.

Aydın, Ali Rıza. “Ateist Düşünceye Etki Eden Psiko-Sosyal Faktörler”, EKEV Akademi Dergisi 14, (2003).

Aydın, Cüneyd, “Din İle Psikoloji Arasındaki İlişki Bağlamında “İd” Kavramının Kur’an ve İslam Literatüründeki Yansıması”. The Journal of Academic Social Science Studies 51, (2016).

Aydın, Hayati. “Benliğin Sıradışı Davranışları ve Onun Yetenek Tekâmülü”. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16/29, (2014).

Aydın, Mehmet. “Ateizm ve Çıkmazları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 24, (1981).

Aydın, Mustafa. Kurumlar Sosyolojisi. Ankara: Vadi Yayınları, 2000.

Aydın, Vedat. İslâm’a Göre Kişisel Gelişim. İstanbul: Çıra Yayınları, 2016.

Aydüz, Davut. Tefsir Tarihi Çeşitleri ve Konulu Tefsir. İstanbul: Işık Akademi Yayınları, 2010.

Ayten, Ali - Düzgüner, Sevde. Tasavvuf Psikolojisine Giriş: Bireysel Arınma ve Güzel Ahlâk. İstanbul: Sufi Kitap, 2017.

Ayten, Ali. “Arap Ülkelerinde İslâmî Psikoloji ve Din Psikolojisi Çalışmaları”. Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 12/2, (2012).

b. Abdullah, Mohd Hilmi. “Kecerdasan Emosi (Eq) Dalam Al-Quran”. Jurnal Al-Anwar, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT) 4/2, (2017).

Babaî, Ali Ekber. Kia, Gulam Ali Azizi. Rad, Mücteba Ruhani. Kur’an Tefsiri Metodolojisi. çev. Mikâil Gürel, İstanbul: el-Mustafa Yayınları, 2013.

Bedrî, Malik Babikir. Müslüman Psikologların Çıkmazı. çev. Harun Şencan, İstanbul: İnsan Yayınları, 1984.

Belen, Fatıma Zeynep. “Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Uygulama Örneği: Bibliyoterapinin Algılanan Stres ve Dini Başa Çıkma Üzerindeki Etkisi”. Toplum Bilimleri Dergisi 10/19, (2016).

Bensaid, Benaouda - Machouche, Salah ben Tahar - Grine, Fadila. “A Qur’anic Framework for Spiritual Intelligence”. Religions 5, (2014).

Bilgin, Vejdi. “Kur’an’dan Sosyolojik İlkeler Çıkarmanın İmkânı –Sünnetullah Kavramı Çerçevesinde Bir Eleştiri-”. Eskiyeni 22, (2011).

Bilmen, Ömer Nasuhi. Kur’anı Kerim’in Türkçe Meali Âlisi ve Tefsiri. İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1985.

Bilmen, Ömer Nasuhi. Tefsir Tarihi Usûl-i Tefsîr veya Mukaddime-i İlm-i Tefsîr. Ankara: Diyanet İşleri Reisliği Yayınları, 1955.

Birekul, Mehmet. “Bilginin Toplumsal İnşası: Bir Sosyal Gerçeklik İnşası Olarak Bilginin İslamileştirilmesi’ni Yeniden Düşünmek”. Milel ve Nihal İnanç Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 9/3, (2012).

Brown, R. Herrnstein, R. J. Grundriss der Psiychologie. Berlin: Springer-Verlag, 1984.

Caferî, Mümtaz F. “Rehberlikte Değerler ve Amaçları: Batılı ve İslâmî Yaklaşımların Mukayesesi”. çev. F. Mehveş Kayani, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi 2/1, (1994).

Cebeci, Suat. Dini Danışma ve Rehberlik. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012.

Cengil, Muammer. Kur’an-ı Kerim’deki Nefs Kavramına Psikolojik Bir Açıdan Yaklaşım. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.

Certel, Hüseyin. Kur’an’da İnsan. Isparta: Tuğra Matbaası, 2000.

Cox, James L. Kutsalı İfade etmek: Din Fenomenolojisine Giriş. çev. Fuat Aydın. İstanbul: İz Yayıncılık, 2004.

Crapps, Robert W. “Psikanaliz ve Din”, Marife 1, (2004).

Cüceloğlu, Doğan. İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.

Çalışkan, İsmail. Kur’an’da Din Kavramı. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2002.

Çıtlak, M. Fatih - Merter, Mustafa - Tosun, Necdet - Öngören, Reşat - Gürer, Dilaver - Alibaşoğlu, Hatice - Hûb, Musa. Tasavvuf ve Psikoloji Perspektifinde Rüyalar Âlemi. İstanbul: Sufî Kitap, 2016.

Çiçek, Muhammed Halil. “Tefsir Usulünde Yeni Bir Yöntem Önerisi”. Kur’ani Hayat 2, (2008).

Demirci, Muhsin. Tefsir Tarihi. İstanbul: M.Ü.İ.F.V. Yayınları, 2008.

Demirci, Muhsin. Tefsirde Metodolojik Sorunlar. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2012.

Demirci, Muhsin. Tefsire Giriş. Ankara: İSAM Yayınları, 2013.

Deniz, Sultan. Kur’an’da Günah Kavramının Psiko-Semantik Açıdan İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisan Tezi, 2005.

Dharamsi, Sabnum. Maynard, Abdullah. “İslâm Temelli Müdahaleler”, Müslümanlar İçin Psikolojik Danışma. çev. Vahap Yorgun. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.

Dökmen, Üstün. “Empati: Serçenin Yürek Çırpıntısını Anlama Becerisi”. Bilim ve Teknik 315, (1994).

Duran, Şamil. Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özelliklerinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. İzmir: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Düzgüner, Sevde. “I. Ulusal Din Psikolojisi Kongresi”. (Kongre Tanıtımı), Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30, (2010).

Ekşi, Füsun. Kritik Bir Bakış Açısıyla Kişisel Gelişim Kitapları. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2012.

Eren, A. Cüneyt. Konulu Tefsir Metodu. İstanbul: Nil Yayınları, 2000.

Eren, A. Cüneyt. Tefsir Okumalarına Giriş: Küllî Kaideler. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2013.

Erkuş, Adnan. Psikolojik Terimler Sözlüğü. Ankara: Doruk Yayınları, 1994.

Eroğlu, Muhammed ve diğerleri, “Kur’ân-ı Kerîm’de İnsan”. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Dergisi 2, (1964).

Erten, Mevlüt. “el-Müddessir 11-26. Âyetlerine Sosyal Psikoloji Teorileri Çerçevesinde Bir Bakış”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20/2, (2016).

Ertuğrul, İsmail Fennî. İman Hakikatleri Etrafında Suallere Cevaplar. İstanbul: Sebil Yayınevi, 1978.

Ertürk, İdris. Rahman Suresi’nin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.

Evkuran, Mehmet. “Zihin Eğitimi Açısından Kur’an’ın Söylemi ve Yöntemi”. Eskiyeni 3, (2006).

Farida, Lin. Kecerdasan Spiritual Perspektif Al-Qur’an (Telaah Surat Luqman Ayat 12-19). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Skripsi, 2012.

Faridah, Siti. “Metodologi Dalam Kajian Psikologi Islam”. Studia Insania 4/1, (2016).

Faruqi, Ahmad. Konsep Kecerdasan Emosi Dalam Tafsir Mahâsin Al-Ta’wîl. Yogyakarta: Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi Al-Qur’an dan Hadits Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Agama, Tesis, 2017.

Fethullahî, İbrahim. Kur’an İlimleri Metodolojisi. çev. Kenan Çamurcu, İstanbul: el-Mustafa Yayınları, 2015.

Fithriani, Wilda Akmalia. Aspek-Aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Konsep Pendidikan Islam: (Studi Tematis Tentang Surat Luqman Ayat 12 – 19.). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Thesis, 2013.

Freud, Sigmund. Uygarlık Din ve Toplum. Selçuk Budak, Ankara: Öteki Yayınevi, 1997.

Gazali, Muhammed. Kur’an’ı Anlamada Yöntem. Çev. Emrullah İşler, Ankara: Sor Yayıncılık, 1993.

Gezgin, Ali Galip. Kur’an’da Sevgi. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2010.

Gökberk, Macit. Felsefenin Evrimi. İstanbul: M.E.B., 1979.

Gölcük, Şerafeddin. Kur’an ve Mekke. İstanbul: İz Yayıncılık, 2011.

Gül, Esan. İslâm ve Psikoloji. İstanbul: Çıra Yayınları, 2015.

Gül, Fikri, Bertrand Russel’da Bilim Felsefe ve Din. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002.

Güler, İlhami. Dine Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2014.

Gültekin, Mücahit. Psikolojik Tehlike: Modern Psikolojinin Mağduru Olmayın. İstanbul: Nesil Yayınları, 2008.

Günay, Ünver. Din Sosyolojisi. İstanbul: İnsan Yayınları, 1998.

Hakkari, İbrahim. İnsan Tabiatı & Sırları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007.

Halim, Abdul. Kecerdasan Spiritual Perspektif Sayyid Qutbh Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur’an (Analisis Surat Luqman Ayat 12-19). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Thesis, 2018.

Hamdan, Stephani Raihana. “Kecerdasan Emosional Dalam Al-Qur’an”. Schema: Journal of Psychological Research 3/1, (2017).

Hamim, Nur. “Religious Anthropocentrism The Discourse of Islamic Psychology among Indonesian Muslim Intellectuals”. Journal of Indonesian Islam 4/2, (2010).

Haque, Amber. “İslâmî Bir Perspektiften Psikoloji ve Din Arasındaki İlişki ve Bütünleşme”. çev. Mustafa Koç, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 20/1, (2011).

Haris, Munawir. “Pendekatan Psikologi Dalam Studi Islam”. PALITA: Journal of Social-Religion Research 2/1, (2017).

Idaman, Idaman. Samsul Hidayat, “Al-Qur’an dan Kecerdasan Spiritual: Upaya Menyingkap Rahasia Allah Dalam Al-Qur’an”. Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies 1/1, (2011).

Iskandar, Iskandar. “Lokus Kecerdasan Spiritual Dalam Perspektif Al-Qur’an Kajian Tematik Atas Peran Sentra Qalbu”, Suhuf 5/1, (2012).

İnce, Serkan. Kur’an’da Psikolojik Kavramların Dilsel Analizi ve İslâm Kültüründe Ruhbilimine Bir Yaklaşım Tarzı. Norderstedt: GRIN Verlag, Diploma Thesis, 2010.

İslâmoğlu, Mustafa. Kur’an’ı Anlama Yöntemi: Tefsir Usulü. İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2014.

Jatmiko, Alif. Kecerdasan Emosi Dalam Perspektif Al-Qur’an. Surabaya: Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Keislaman Konsentrasi Tafsir-Hadis, Tesis, 2014.

Johansen, Thor. Religion and Spirituality in Psychotherapy An Individual Psychology Perspective. New York: Springer Publishing Company, 2010.

Kanık, Cengiz. “Risale-i Nur Bağlamında Kur’an-ı Kerim’de Yer Alan Tekrarlara Bakış”. Katre: Hadis Özel Sayısı 4, (2017).

Kara, Ömer. “Tefsir Akademyasının Problemleri ve Bazı Çözüm Önerileri”. Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler –Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi-, Uluslararası Sempozyum (24-26 Kasım 2017, İstanbul), İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, İstanbul: 2018.

Kara, Ömer. “Türkiye’de Tefsir Akademyasının Gelişim Süreci -Tarihsel Dönemler, Akademik ‘Konu’ Kategorilerinin Analizi ve Problemlerimiz”. Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, 2010.

Karacelil, Süleyman. “İlahiyat Fakültelerinde Tefsir Tarihi ve Usûlü Dersinin Bazı Problemleri ve Çözüm Önerileri”. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3/5, (2012).

Karacelil, Süleyman. “Müfessirin Kur’an’ı Tefsirinde Etkili Unsurlar ve Müfessirin Yönteminin Tespiti”. Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar Sempozyumu, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, İstanbul: 2009.

Karacelil, Süleyman. Tefsir Usulünün Yapısı ve İşlevi. İstanbul: Gece Kitaplığı, 2015.

Karaman, T. Fikret - Sardoğan, Mehmet E. Psikolojik Danışma Kuramları. İstanbul: Birsen Yayınevi, 1994.

Karayılan, Abdurrahman Hakan. Tevhid Düşüncesi Ekseninde Kişisel Gelişim Kitapları. İstanbul: Beyan Yayınları, 2015.

Kardavî, Yusuf. Malik Bedri’nin Düşünme: Gözlemden Tanıklığa Adlı Eserine Önsöz. çev. Murat Çiftkaya, İstanbul: Mahya Yayınları, 2012.

Kartal, Bilal. “VII. Din Psikolojisi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı (İzmir) Din Psikolojisinin Din Hizmetlerine Katkıları Bağlamında Yenilikçi (İnovatif) Arayışlar Sempozyumu Değerlendirme Yazısı”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Din Psikolojisi Özel Sayısı (2016).

Kasapoğlu, Abdurrahman. “Kur’an’ın Psikolojik Tefsiri”. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/1, (2011).

Kasapoğlu, Abdurrahman. Kur’an’da Ahlâk Psikolojisi. İstanbul: Yalnızkurt Yayınları, 1997.

Kasapoğlu, Abdurrahman. Kur’an’da İman Psikolojisi. İstanbul: Yalnızkurt Yayınları, 1996.

Kasapoğlu, Abdurrahman. Kur’an’da İnsan Psikolojisi. İstanbul: Yalnızkurt Yayınları, 1997.

Kaya, Kamil. “Sosyolojik Açıdan Din”. S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi 2, (1996).

Khan, Inamullah. “Zum Geleit”, Der Koran: Übersetzung von Adel Theodor Khoury. München: Gütersloher Verlagshaus, 2011.

Khoiruddin, M. Arif. “Pendekatan Psikologi Dalam Studi Islam”. Journal An-nafs 2/1, (2017).

Kırtay, Mehmet Faik. Tevbe Suresi Bağlamında Tebük Savaşının Müslümanlar Üzerindeki Psikolojik ve Sosyolojik Etkileri. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

Koçyiğit, Hikmet. “Çağdaş Dönemde Müfessirin Halka Ulaşma Çabalarının Tefsire Etkisi”. Tefsir Araştırmaları Dergisi1/1, (2017).

Koçyiğit, Hikmet. “Müfessirleri Tefsir Yazmaya Sevk Eden Amiller”. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10, (2012).

Koçyiğit, Hikmet. “Tefsirin İşlevi”. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi13/1, (2011).

Koenig, Samuel. Sosyoloji. çev. S. Sucu, O. Aykaç, İstanbul: Ütopya Kitabevi Yayınları, 2000.

Kottak, Conrad Phillip. Antropoloji. çev. Heyet. Ankara: Ütopya Yayınları, 2001.

Köse, Ali - Ayten, Ali. Din Psikolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları, 2012.

Köse, Ali. Freud ve Din. İstanbul: İz Yayıncılık, 2000.

Köse, Ayhan. Türkiye’de Psikoloji ve Din Psikolojisi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.

Kurtkan-Bilgiseven, Âmiran. Din Sosyolojisi. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1985.

Kutub, Muhammed. Sosyal Bilimlerin İslâmî Temelleri. çev. M. Beşir Eryarsoy, İstanbul: Beka Yayıncılık, 2011.

Lilik, Handayani, Aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Perspektif Al-Qur’an (Telaah Surat Luqman Ayat 12 - 19). Universitas Islam Malang, Skripsi, 2012.

Malinowski, B. Büyü Bilim ve Din. çev. Saadet Özkal. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1990.

Merter, Mustafa. “İkra Kitabek” Psikolojisi”, Maneviyat Psikolojisi. Atak, Mustafa, (ed.). İstanbul: Türdav Yayın Grubu, 2016.

Merter, Mustafa. “İlahi Rabıta Koptu Hastalıklar Arttı”. (Mustafa Akar’ın röportajı), Lacivert Dergi 20, (2016).

Merter, Mustafa. “İnsan Sorumluluğu”. Sabah Ülkesi Kültür-Sanat ve Felsefe Dergisi, 50, (2017).

Merter, Mustafa. “Yeni Bir Psikoloji İhtiyacı”. Keşkül 33, (2014).

Merter, Mustafa. Psikolojinin Üçüncü Boyutu Nefs Psikolojisi ve Rüyaların Dili. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2014.

Merter, Nesip Mustafa. “Nefis Ülkesi: Transpersonel Psikoloji ve Tasavvuf Psikolojisi Üzerine”. Ahmet Celalettin Güneş’in röportajı, Psikatölye: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Psikoloji Araştırmaları Atölyesi Dergisi 1, (2017).

Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ. Tefhîmu’l-Kur’ân. çev. Muhammed Han Kayani ve diğerleri, İstanbul: İnsan Yayınları, 1989.

Mubarok, Achmad. “Pencegahan Terorisme Dengan Pendekatan / Islamic Indegenous Psychology”. Jurnal Psikologi Islami, 1/1, (2005).

Muhammad, Mushlih. Kecerdasan Emosi Menurut Al-Qur’an. Penerjemah: H. Emiel Thereeska, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2010.

Murni, Dewi. “Kecerdasan Emosional Menurut Perspektif Al-Quran”. Jurnal Syahadah 5/1, (2016).

Mutahharî, Murtaza. Fıtrat. çev. İsmail Bendiderya, İstanbul: Akademi Yayınları, 1992.

Müftüoğlu, Ömer. Bugünün Müslümanının Kur’an’la İletişimi. Ankara: Otto Yayınları, 2012.

Naimi, Muhammed Naim. İran’da Din Psikolojisi Çalışmaları, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011.

Narulita, Sari. “Psikologi Islam Kontemporer”. Jurnal Studi Al-Qur’an; Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani 11/1, (2015).

Nashori, H. Fuad. “Refleksi Psikologi Islami”. Jurnal Psikologi Islami1/1, (2005).

Nazilah, Wachidatun. Pendidikan Kecerdasan Spiritual Dalam Al-Qur’an Surat Al-Muzzammil Ayat 1-8 (Kajian Tafsir Tahlili). UIN Walisongo, Undergraduate Thesis, 2014.

Nisa, Roisatun. Aspek Kecerdasan Spiritual Dalamperspektif Al-Qur’an (Telaah Surat Luqman Ayat 12-19). Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi, 2009.

Norhidayat, Norhidayat. “Psikologi Dalam Tradisi Ilmiah Islam”. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 12/2, (2013).

Nurjan, Syarifan. “Refleksi Psikologi Islami dalam Dunia Psikologi di Indonesia”. ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam 2/2, (2017).

Ömer Faruk Karataş, “Kur’an’a Dair Etüt Teklifleri”. Kur’ani Hayat Kasım-Aralık, (2014).

Özdeş, Talip. “Çağımızda İslâm’ın Algılanması ve Sunulmasında Bazı Önemli Noktalar”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/1, (1998).

Özoğlu, Süleyman Çetin. Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları, 1982.

Peker, Hüseyin. Din Psikolojisi. Samsun: Aksiseda Matbaası, 2000.

Rahmi, Novita. “Manusia Dalam Prespektif Psikologi Pendidikan Islam”. Dewantara 2, (2016).

Rezaeitalarposhti, Abdolbaghy. Rezaeitalarposhti, Abdolhady. “Psychology from İslamic Perspective: Contributions of Quran to Contemporary Psychologists”, İnternational Research Journal of Applied and Basic Sciences 6/11.

Safrina, Safrina. “Psikologi Dalam Islam”. Islam Futura 7/2, (2008).

Santoso, Alek Budi. Pendidikan Kecerdasan Spiritual Al-Qur’an Surah Al-Muzzammil Ayat 6-10. Universitas Islam Negeri Walisongo, Undergraduate Thesis, 2014.

Sarı, Enver. “İslami Değerleri Yaşam Biçiminde Öncelikli Davranışlara Yönelik Psikolojik Danışma: İslami Psikolojik Danışma Model Önerisi”, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik –I. Ayten, Ali. Koç. Mustafa, Tınaz, Nuri. (ed.). İstanbul: Dem Yayınları, 2016.

Sert, Hüseyin Emin. Kur’an’da İnsan Tipleri ve Davranışları. İstanbul: Bilge Yayınları, 2003.

Sham, Fariza. “Elemen Psikologi Islam dalam Silibus Psikologi Moden: Satu Alternatif”. GJAT 6/1, (2016).

Sulaiman, Hamidah. Ismail, Zawawi. Yusof, Rorlinda. “Kecerdasan Emosi Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah: Aplikasinya Dalam Membentuk Akhlak Remaja”. The Online Journal of Islamic Education 1/2, (2013).

Şimşek, M. Said. Günümüz Tefsir Problemleri. İstanbul: Esra Yayınları, 1997.

Şirin, Turgay. “Manevi Danışma ve Rehberlik’te Yeni Bir Model Önerisi: İ.H.S.A.N. Modeli ve Vaka Sunumu”, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik –I. Ayten, Ali. Koç, Mustafa. Tınaz, Nuri (ed.). Dem Yayınları, İstanbul, 2016.

Şirin, Turgay. Dini Danışma ve Rehberlik: İhsan Modeli Manevi Danışmanlık. İstanbul: Mim Akademi Yayınları, 2014.

Tabak, Ruhi Selçuk. Sağlık İletişimi. İstanbul: Literatür Yayınları, 1999.

Taplamacıoğlu, Mehmet. Din Sosyolojisi. Ankara: A.Ü.İ.F. Yayınları, 1983.

Tarhan, Nevzat. “Modern Psikoloji ve Din”. (Konferans, 26 Aralık 2003, İstanbul), İslâmî Araştırmalar Dergisi 3, (2006).

Taufik, Muhamad. Elemen-Elemen Kecerdasan Spiritual Dalam Al-Qur’an (Telaah Terhadap Surat al-Muzzammil Ayat 1-10 dan 20). Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2016.

Topçu, Nurettin. Sosyoloji. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2001.

Topçu, Sedat. “İslâmiyet ve İnsan Psikolojisinin Boyutları”. Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu (12-17 Ekim 1989) Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Topkara, Mustafa. Psikologa Gitmek Caiz mi? İmtihan Dünyası ve Psikoloji. İstanbul: Karma Kitaplar, 2007.

Toptaş, Mahmut. Kur’an-ı Kerim Şifa Tefsiri. İstanbul: Cantaş Yayınları, 1993.

Tunç, Şafak, Doğru Tarih Kur’an. İstanbul: Motto Yayınları, 2017.

Turna, Özge. Bolat, Mualla. “Eğitimde Disiplinlerarası Yaklaşımın Kullanıldığı Tezlerin Analizi”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34/1, (2015).

Türcan, Selim. Jung’un Vahy Anlayışı ve Kur’an’a Göre Değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1999.

Ulwiyah, Nur. “Landasan Psikologi dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam”. Religi: Jurnal Studi Islam 6/1, (2015).

Uzun, Nihat. Bağlam ve Kur’an’ın Anlaşılması Üzerine. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2016.

Ülgen, Emrullah. “Akademik Tefsir Araştırmalarında İnterdisipliner Yöntem ve Önemi”. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/10, (2017).

Voltaire, Felsefe Sözlüğü. çev. Lütfi Ay. İstanbul: M.E.B., 1995.

Whirter, Jeff Mc - Voltan-Acar, Nilüfer. Çocukla İletişim. İstanbul: M. E. B., 2005.

Yanbastı, Gülgün. Kişilik Kuramları. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1990.

Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. Hak Dini Kur’an Dili. İstanbul: Eser Neşriyat, tsz.

Yenen, İlker. “I. Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Koordinasyon Toplantısı (İstanbul)”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 28, (2008).

Yıldırım, Celâl. İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri. İzmir: Anadolu Yayınları, 2000.

Yıldırım, Ergün. Kişisel Gelişimin Sosyolojisi. İstanbul: Hayat Yayınları, 2002.

Yıldırım, İbrahim. “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı Öğrencileri İle Psikoloji Programı Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeyleri”. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 7, (1997).

Yıldırım, Yakup. Vahyin Aydınlığında Kişisel Gelişim. İstanbul: Yayın Dünyamız Yayınları, 2017.

Yudiani, Ema. “Pengantar Psikologi Islam”. Jurnal Ilmu Agama 14/2, (2013).

Zaharuddin, Zaharuddin. “Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Psikologi Islam di Indonesia”. Intizar 19/1, (2013).

Zaharuddin, Zaharuddin. “Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Psikologi Islam Muhammad Utsman Najati”. Psikis: Jurnal Psikologi Islami 1/2, (2015).

Abdurrahîm, Usmân Ahmed. et-Tecdîd fi’t-Tefsîr: Nazratün fi’l-Mefhûm ve’z-Zavâbid. el-Kuveyt: Mecelletü’l-Va’yi’l-İslâmî / el-Matbaatü’l-Asriyye, tsz.

Ammâr, Muhammed Alî. “İlmu’n-Nefs alâ Zav’i’l-Kur’ân ve’s-Sünneti’n-Nebeviyye”, Mecelletü’t-Temeddüni’l-İslâmî 5, (1938).

Ebu’l-Azâim, Cemâl Mâdî. el-Kur’ân ve’s-Sıhhatü’n-Nefsiyye: Teemmülât fi’l-Âyâti’l-Kur’âniyyeti’l-Müteallika bi’s-Sıhhati’n-Nefsiyye. Kâhire: Dâru’l-Hilâl, 1994.

Halebî, Ahmed İbn Yusuf es-Semîn. Umdetü’l-Huffâz fî Tefsîri Eşrefi’l-Elfâz. Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1993.

İbn Manzûr, Ebu’l-Fadl Cemâluddîn Muhammed İbn Mükrem. Lîsânu’l-Arab. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1997.

İsfehânî, Ebu’l-Kâsım el-Hüseyn İbn Muhammed er-Râgıb. el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân. Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, tsz.

Kâsimî, Muhammed Cemâluddîn. Tefsîru’l-Kâsimî. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1994.

Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed İbn Ahmed. el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1993.

Levbânî, Îsâ İbrâhîm. el-İ’câzu’l-Kur’ânî fi’t-Teâmuli Maa’n-Nefsi’l-Beşeriyye. Ammân: Dâru’l-Me’mûn li’n-Neşri ve’t-Tevzî’, 2009.

Maûş, Sâlim. el-Kıyem ve’l-İttisâl: es-Saykûlûcyâ ve’l-Menhec. Beyrût: Müessesetü’r-Rihâbi’l-Hadîse, 2017.

Merâğî, Ahmed Mustafâ. Tefsîru’l-Merâğî. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998.

Müslim, Mustafâ. Mebâhis fi’t-Tefsîri’l-Mevzûî. Dımeşk: Dâru’l-Kalem, 1997.

Necatî, Muhammed Osmân. el-Hadîsü’n-Nebevî ve İlmu’n-Nefs. Beyrut: Dâru’ş-Şurûk, 1993.

Necâtî, Muhammed Osmân. Medhal ilâ İlmi’n-Nefsi’l-İslâmî. Beyrut: Dâru’ş-Şurûk, 2001.

Nesefî, Abdullah İbn Ahmed. Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl. Beyrut: Dâru’n-Nefâis, 1996.

Râzî, Fahreddîn. et-Tefsîru’l-Kebîr, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1997.

Sa’dî, Abdurrahman İbn Nâsır. Teysîru’l-Kerîmi’r-Rahmân fî Tefsîri Kelâmi’l-Mennân. Müessesetü’r-Risâle, Beyrut: 1996.

Sâbûnî, Muhammed Ali. Safvetü’t-Tefâsîr. Beyrut: Dâru’l-Fikr, tsz.

Sekâ, Cemîle Binti Abdullâh Hasen. et-Te’sîlü’l-İslâmî li İlmi’n-Nefs fî Zav’i Tevcîhâti’l-Kur’âni’l-Kerîm ve’s-Sünneti’n-Nebeviyyeti’l-Mutahhara, Mekkete’l-Mükerreme: el-Memleketü’l-Arabiyyetü’s-Suûdiyye Vezâretü’t-Ta’lîmi’l-Âlî Câmiatü Ümmü’l-Kurâ Külliyetü’t-Terbiye, Risâle Duktûrâ, 2001.

Şarkâvî, Ahmed Muhammed. “et-Tecdîd fî Tefsîri’l-Kur’ân Farîzatün Şer’iyyetün ve Zarûratün Hazâriyyetün”, el-Mecelletü’l-Ürdüniyye fi’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye 12/3, (2016)

Şevkânî, Muhammed İbn Ali İbn Muhammed. Fethu’l-Kadîr. Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, 1995.

Zebâdî, Tevfîk Alî Alî. “Menhecü’t-Duktûr Muhammed Usmân Necâtî fi’l-Bahsi’l-Kur’ânî fî İlmi’n-Nefs min Hılâli Kitâbihî “el-Kur’ân ve İlmu’n-Nefs” Arzun ve Nakd”, el-Mu’temeru’l-Kur’âniyyi’d-Devliyyi’s-Senevî (Makdes: 4), Merkezu Buhûsi’l-Kur’ân Câmiatü Malâyâ bi Mâlîzyâ, 14-15 İbrîl 2014.

Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Cârullah Muhammed İbn Ömer. el-Keşşâf an Hakâikı Ğavâmizı’t-Tenzîl. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1995.

Zuhaylî, Vehbe. et-Tefsîru’l-Münîr. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1991.
DOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v14i27.558

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


DERGİMİZDE İSNAD ATIF SİSTEMİNİ KULLANDIĞIMIZ İÇİN DİPNOT VE KAYNAKÇADA YAZARLARIMIZDAN ZOTERO PROGRMAINI KULLANMALARININ FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. BU SEBEPLE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ZOTERO KULLANIMIYLA İLGİLİ VİDEOYU İZLEMNİZİ TAVSİYE EDİYORUZ.

 

Zotero Kullanımı

 

 BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                 Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.