Matüridî'nin Türk Kültüründeki Yeri

Author:

Year-Number: 2009-4
Number of pages: 91-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Kültürü, İslam'ı din olarak benimsemiş Türk toplumunun, İs-lam Diniyle birlikte yoğurarak oluşturduğu bir hamurdur. Türk kültüründe İslam'ın rolü ne kadar büyükse, Türk-İslam anlayışının gelişip şekillenme-sinde de İmam Matüridî'nin o derece etkinliği vardır. Biz bu çalışmada İmam Matüridî'nin Türk kültüründeki yerini belirlemeyi amaçlamaktayız.

Keywords

Abstract

Place of Matüridi in Turkish Culture Turkish culture is a dough, adopt İslam a religion which Turkish community. İf how much big islam's role in Turkish culture, as effective as Matüridi's role in Turkish-Islamic thought. İn this article we try to determine Matüridi's role in Turkish culture.

Keywords