İSLAM'DA ZÜHD HAYATI

Author:

Number of pages: 183-218
Year-Number: 2021-27

Abstract

Lügatte rağbet etmemek, meyletmemek, terk etmek gibi mânâlara gelen zühd kavramının İslâmî yaşantıda özel bir yeri vardır. Kur’ân’da ise bizzat mevcut olmamasına karşın ıstılâhi içeriğindeki; dünya hayatının geçici, oyun, eğlence, metâ’ ve âhiret yanında kıymetsiz olduğunu vurgulayan ifadeler birçok âyet-i kerîmede geçmektedir. Bu kavramın müslüman hayatındaki önemini, Peygamberimiz’den (s.a.v) nakledilen çok sayıdaki rivâyetlerden de anlamaktayız. Kendisi en mükemmel seviyede bir zühd hayatı yaşayıp; ümmetine de sade, dünyanın kaygılarından uzak ve âhiret odaklı bir hayat yaşamalarını tavsiye etmiştir. Bu kavram İslâmî İlimler içerisinde özellikle Tasavvuf alanında ayrı bir öneme sahiptir. Tasavvuf tarihinin, asr-ı saadetle başlayıp ilk iki asrı içine alan dönemine zühd dönemi denilmiştir. Bu dönemdeki sûfilerinden her biri zühdü; fıtrî temayülleri, içinde bulundukları makamlar ve gerçekleştirdikleri manevî tecrübelere dayalı olarak çeşitli şekillerde yorumlamışlardır. Özellikle de kişinin malı mülkü tamamen terk etmeden, hırs ve arzulardan sıyrılıp Allah’a tevekkül ederek, O’nun rızasını kazanmayı ana gaye edinmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The concept of the mentality, which comes to mean such as not demanding, bending, abandoning something in the dictionary, has a special place in Islamic life. Despite the fact that it is not present in the Qur'an, the content of the divine; Statements that emphasize that world life is worthless besides temporary, game, entertainment, commodity and hereafter are mentioned in many verses. We also understand the importance of this concept in Muslim life from many narrations conveyed from our Prophet (pbuh). He lives a perfect life of venues; plain in the ummah We also understand the many narrations that have been transmitted. He recommended that the ummah should live a life that is simple, free from world anxieties and hereafter. This concept has a special importance in Islamic Sciences especially in the field of Sufism. The era of Sufism history, which started with century happiness and included the first two centuries, was called the zühd period. Each of his Sufis in this period was the mind; They interpreted the fitting tendencies in various ways, based on the authorities they were in and the spiritual experiences they had performed. It was also emphasized that the person should be stripped of hirs and desires and encouraged Allah, without leaving his property, and encouraging God to gain his consent.

Keywords