Ru’yetullahla İlgili Âyetlerin Bağlam Esaslı Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 61-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’an-ı Kerim’i sağlıklı bir şekilde anlama hususunda bağlam son derece önemli bir etkendir. Bağlam olgusu; iç ve dış bağlam olmak üzere iki kısımda değerlendirilebilir. İç bağlamı âyet, pasaj, sure ve konu bağlamı şeklinde; dış bağlamı ise âyetlerin iniş yeri, zamanı, zemini, ayetlerin iniş nedeni gibi hususlar kapsamında değerlendirmek mümkündür. İç bağlam unsurlarından âyet, pasaj ve sure bağlamının tevkîfî olduğu, ehlince bilinen bir gerçektir. Bundan hareketle, peş peşe gelen âyetlerin birbiriyle bağlantısı veya alakası olmayıp rastgele bir diziliş içerisinde olduğunu söylemek, ilmi gerçeklere aykırı olduğu gibi; bu fikrin halis bir niyet içerdiği de düşünülemez. Bu çalışmamızda Kur’an’da ru’yetullah konusunu bağlam esaslı inceleyeceğiz. Bağlam (siyak-sibak) esas alınarak ru’yetullah mevzusu incelendiğinde; ru’yetullahın dünyada olmadığı, ancak âhirette gerçekleşeceği anlaşılacaktır. Zira ru’yetullahın olmadığını ifade eden âyetler incelendiğinde, bu âyetlerin siyak ve sibakında (öncesinde ve sonrasında) dünya hayatından bahsedildiği; ru’yetullahın olduğunu ifade eden âyetler incelendiğinde ise, bu âyetlerin siyak ve sibakında âhiret hayatından bahsedildiği açık ve net bir şekilde görülecektir. Ru’yetullah (Allah’ın müminler tarafından görülmesi) meselesi îtikadî mezheplerin ihtilaf ettikleri konulardandır. Ehl-i sünnet, ru’yetullahın ancak ahirette gerçekleşeceğini akli ve nakli delillere dayanarak ispat etmeye çalışırken; Mu‘tezile gibi bazı îtikadî mezhepler bunun her iki dünyada da mümkün olmadığını savunmuşlardır.

Keywords

Abstract

In terms of understanding the Qur'an in a healthy way, the context mentioned above is an extremely important factor. Context phenomenon; internal and external context. Its internal context is in the form of verse, passage, surah and subject context; the external context of the verses, landing place, time, backdrop, such as the cause possible to evaluate the scope. It is a fact that the verse, passage and surah context of the internal context elements are tevkîfî. Therefore, to say that successive verses are not connected or related to each other and are in a random order, as it is contrary to scientific facts; it cannot be considered that this idea contains a pure intent. In this study, we will examine the issue of ru’yetullâh in the Qur'an based on context. Context (siyak-sibak) is examined on the basis of the rissue; it will be understood that the ru’yetullâh is not in the world but will be realized in the hereafter. Because, when examining the verses expressing the absence of ru’yetullâh, these verses before and after the world life is mentioned; When examining the verses that states that there is ru’yetullâh, it will be seen clearly that these verses are mentioned in the hereafter and the life of the Hereafter. The question of ru’yetullâh (Allah's being seen by the believers in the hereafter) is one of the controversies of the sects of faith. Ahl al-Sunnah, while trying to prove that the ru’yetullâh will only take place in the Hereafter on the basis of mental and transplant evidence; Some sects of faith such as Mu‘tezile have argued that this is not possible in both worlds.

Keywords