FAKİRLİK PROBLEMİ ÜZERİNE SOSYALVE İTİKADİ YAKLAŞIMLAR

Author :  

Year-Number: 2019-24
Language :
Konu :
Number of pages: 127-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal ve kişisel kökenli fakirlik türleri vardır. Hangi türden olursa olsun, fakirliğin getirdiği bir takım problemler bulunmaktadır. Yoksullukla din, mezhep tarikat, örgüt seçme arasında bağlantı kurulabilmektedir. Makalede fakirliğin getirdiği problemler ve bu problemlerin çözüm yolları üzerinde duruldu. Yine fakirliğin kader veya kutsal olup olmadığı yönündeki tartışmalara yer verildi. Fakirliği kader olarak algılayan fikir akımlarına eleştirel yaklaşımda bulunuldu. Ayrıca fakirliğin kişinin inanç ve ahlakı üzerindeki olumsuz etkilerine de yer verildi. Kısaca fakirliğin, sosyal ve kişisel etkileri üzerinde değerlendirmelerde bulunarak, bunlardan kurtulmanın yolları araştırıldı.

Keywords

Abstract

There are types of poverty as social and personal. No matter what typ of poverty it is, poverty brings about same problems. Poverty can be related to religion, sectarian, cult and choosing a (terrorist) organization. In this article we’ve studied problems that are caused by poverty and solution to the problems. Also we’ve studied whether poverty is a destiny or not and We’ve discussed if it’s sacred. And we’ve criticised the doctrines which perceive the poverty as a destiny. We also examined negative impacts of poverty on individuals’ faith and morality. Briefly, we’ve evaluated social and personal impacts of poverty and we’ve examined ways to get rid of these impacts.

Keywords


 • Aslan, Abdülgaffar. Kur’an Ekseninde Fakirlik Problemi. Isparta: Fakülte Kitabevi, 2003.

 • Bakkal, Ali. “Borçlar Hukukunda Sebepsiz Zenginleşme Kurumunun Genel Şartlarından "Fakir- leşme" Üzerine Mukayeseli bir Tetkik”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2001):11-18.

 • Bayraklı, Bayraktar. Yeni Bir Anlayışın Işığında Kuran Tefsiri. Maide 38.ayetinin tefsiri. İstanbul: Bayraklı yayınları, 2002.

 • Beşer, Faruk. İslam’da Sosyal Güvenlik. İstanbul: Seha Neşriyat, 1988.

 • Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil. el-Câmiu's-Sahîh. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasır en-Nasır. Beyrut: Dâr-u Tavkı'n-Necât, 1422/2001.

 • Cora, İhsan. “Yönetim Ve Organizasyon Bilimi Açısından Koçi Bey Risalelerinin Analizi: Tarihsel Bir Araştırma”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 29, (Bahar 2016 ):230.

 • Coşkun, Ahmet. “Ayetlerin Işığında Fakirlik Ve Açlık Problemi”. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fa­ kültesi Dergisi 7 (1990):56.

 • Düzgün, Şaban Ali. Sarp Yokuşun Eteğinde İnsan. İkinci baskı. Ankara: Otto Yayınları, 2017.

 • Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî. Hilyetü'l-Evliya ve Tabakatü'l-Asfiya. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1974.

 • Elbânî, Muhammed Nasırüddîn. Silsiletii'l-Ehâdisi'z-Zaife ve'l-Mevzûa. Riyad: Mektehetü'l-Maarif, 1412/1992. Fatiş, Emrullah. İnanç Ve Ahlâk Bağlamında Dört Kitaptan Yankılar. Konya: Eğitim Yayınevi, 2016.

 • Güllüce, Veysel. Kur’an Işığında Reenkarnasyon. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2004.

 • Hâkim en-Nîsâbûrî Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed. El-Mustedrak alâ el- Sahîheyn. nşr. Mustafa, Abdulkadir Ata. Beyrut: Daru’l-Kütüb’l-İlmiyye, 1990.

 • İbn Düreyd. Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b. Düreyd el-Ezdî el-Basrî. el-Fevaid ve’l-ahbâr. nşr. İbrâhim Sâlih. Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 1407/1986 (Nevâdirü’r-resâil içinde).

 • İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail. el-Bidaye ve’n Nihaye. Beyrut: Daru’l Fikir, 1986.

 • İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b.Yezîd el-Kazvinî. Sünen. nşr. Şuayb Arnaut, Muhammed Kamil Karabelli. Dımaşk: Daru’r-Risaleti’l-Alemiyye, 2009; a.mlf., Sünen, nşr. Şuayb Arnaut, Adil Mürşid vd. Dımaşk: Daru’r-Risaleti’l-Alemiyye, 2009.

 • İbn Sa'd, Ebû Abdillah Muhammed. et-Tabâkâtü'l-Kübrâ. nşr. Muhammed Abdulkadir Ata. Bey- rut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1990.

 • İbnü’l-Esîr, İzzeddin, Ebü’l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el- Cezerî. el-Kâmil fi’t-Târih. nşr.Ömer Abdüsselâm et-Tedmürî. Beyrut: Daru’l-Kitabi’lArabi, 1997.

 • Kardavî, Yusuf. Müşkiletü'l-fakr ve Keyfe Âlecehe'l-İslâm. Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 1987.

 • Küçükkalay, Hüseyin. “Kur’ân-I Kerîm Ve Fakirlik Problemi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhi­ yat Fakültesi Dergisi 2 (1995):170.

 • Müttakī el-Hindî Alî b. Hüsâmiddîn b. Abdilmelik b. Kadîhân. Kenzu’l-Ummal fi Süneni’l-Efal ve’l- Ekvâl. nşr. Bekrî Hayyanî, Saffet es-Sekâ. Beyrut: Müessesetür-Risale, 1981.

 • Orman, Sabri. “İslam Entelektüel Geleneginde İktisadi Boyutun Teşekkülü: Şeybani Serahsi Ve Kitabu' L-Kesb (II)”, İslam Ekonomisi Ve Finans Dergisi 2015/2 (2015): 47-50.

 • Özel, Mustafa. İktisat ve Din. İstanbul: İz Yayıncılık, 1994.

 • Sancaklı, Saffet. “Fakirlik Ve Zenginlikle İlgili Hadisler Üzerine Bir Deneme”. Cumhuriyet Üniver- sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/1 (2001):332.

 • Şehristânî, Ebû’l-Feth Muhammed b. Abdilkerîm. el-Milel ve'n-Nihal. nşr. Ahmed Fehmi Mu- hammed. 2. Baskı. Beyrut: Dâru'l-kütübi'l-ilmiyye, 1992.

 • Tabakoğlu, Ahmet. “İslam İktisadı Açısından Kalkınma”. İktisadi Kalkınma ve İslam, Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi:3. İstanbul: İslami İlimler Araştırma Vakfı Yayınları:10, 1987.

 • Tirmizi, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevra. Sünenu't-Tirmizî. nşr. Ahmed Muhammed Şakir (1 ve 2.cild), Muhammed Fuad Abdulbaki (3.cild), İbrahim Atve lvad (4ve 5.cild). Mısır: Şirketü Mektebe ve Matbaatü Mustafa el-Babi el-Halebi, 1975.

 • Yeşilyurt, Temel. “Reenkarnasyon/Tenasüh Düşüncesi”. Kelam el-Kitabı. 2.baskı. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.

                                                                                                    
 • Article Statistics