DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERE GÖRE DERSLERDE KARŞILAŞILAN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Author :  

Year-Number: 2019-24
Language :
Konu :
Number of pages: 181-214
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; öğretme-öğrenme sürecinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ortaya çıkan istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin, öğrencilerin ve bu dersi veren öğretmenlerin düşüncelerini belirlemektir. Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları hakkında veri toplamak için öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmeler ve literatür taraması sonucu bir anket geliştirilmiş; bu anket, Kayseri il merkezinde görev yapan D.K.A.B. öğretmenleri ve onların derslerine girdiği örneklem alınan öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin ve D.K.A.B. öğretmenlerinin verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri arasında bazı farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları, üç kategoride incelenmiştir; öğrencinin ilgi kaybını içeren davranışların, kısmen; sınıf düzenini bozan davranışların, sıklıkla; öğrencilerin birbirlerine zarar verici davranışların ise nadiren gerçekleştiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this research; to determine the thoughts of the teachers and students about the undesirable student behaviours that occur in the courses of Religious Culture and Ethics in the teaching-learning process. A questionnaire was developed as a result of interviews with teachers and students and a literature review to collect data on undesirable student behaviours in the classroom. This questionnaire was carried out in the city center of Kayseri, the courses of Religious Culture and Ethics teachers and their students. According to the findings of the study there were significant differences between teachers’ and students' answers. The unwanted behaviors of student in the classroom was examined in three categories; behavior of the loss of interest of the student, partially, distrusting behaviors of class, frequency, however it was observed that the students distrusting behaviors were very rarely.

Keywords


 • Alkaş, Buket. İlköğretim Öğrencileri Arasındaki İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının İncelenmesi. Yük- sek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2010.

 • Ataman, Ayşegül. “Motivasyon (Güdülenme).” Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. ed. Leyla Kü- çükahmet. Ankara: Nobel Yayınevi, 2000.

 • Aydın, Bahri. İlköğretim Okullarında Sınıf Disiplinin Sağlanması (Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2001)

 • Baş, Türker. Anket, (Ankara: Seçkin Yay., 2001)

 • Başar, Hüseyin. Sınıf Yönetimi. (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1999)

 • Baysal, Nigah. İlköğretim II. Kademede Görevli Öğretmenlerin Sınıfta Karşılaştıkları Disiplin Sorunları- na, Bunların Nedenlerine ve Çözüm Yollarına İlişkin Görüşleri (Diyarbakır İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, 2009.

 • Büyüköztürk, Şener- Çakmak, Ebru Kılıç- Akgün, Özcan Erkan- Karadeniz, Şirin- Demirel, Fun- da. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 12. Baskı (Ankara, Pegem Akademi, 2012).

 • Çalık, Temel. “Sınıf Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar.” Sınıf Yönetimi, ed. Leyla Küçükahmet, (Ankara: Pegem Akademi, 2009): 1-16

 • Çankaya, İbrahim-Çanakçı, Hurşit. “Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yolları.” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 6/2 (2011): 307–316.

 • Egemen, Özlem - Erdem, Ali Rıza, “Sınıf Öğretmenlerinin Davranış Yönetiminde Karşılaştığı Sorun Davranışlar,” Eğitim Yönetimi Araştırmaları (e-kitap), ed. İdris Şahin-Kadir Beycioğlu- Niyazi Özer- Didem Koşar, 1. Baskı (Ankara: PEGEM AKADEMİ Yayıncılık, 2016): 193–204.

 • Elban, Leman. İlköğretimdeki Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla Karşılaşma ve Çözüm Bulma Durumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2009.

 • Erdem, Ali Rıza- Egemen, Özlem. “Sınıf Öğretmenlerinin Davranış Yönetiminde Karşılaştığı Sorun Davranışlar.” Eğitim yönetimi araştırmaları (e-kitap). ed. İdris Şahin Kadir Beycioğlu, Niyazi Özer, Didem Koşar. 1. Baskı. 193–204. Ankara: PEGEM AKADEMİ Yayıncılık, 2016.

 • Erden, Münire -Yasemin Akman. Eğitim Psikolojisi, (Ankara: Arkadaş Yayınevi, 1996): 47-60

 • Gökçe, Birsen. Toplumsal Bilimlerde Araştırma, (Ankara: Savaş Yay., 1988)

 • Gökyer, Necmi- Doğan, Bircan. “İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Nedenlerine Ilişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26/1 (2016): 93–105.

 • Gündoğdu, Sedat. İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Öğrenci Davra- nışlarına İlişkin Görüşleri ve Bu Davranışlara Karşı Uyguladıkları Stratejiler (Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2013)

 • Gündüz, Hasan Basri-Konuk, Sinem. “İlkokul Öğretmenlerin Karşılaştıkları İstenmeyen Davra- nışlar Ile Baş Etme Stratejileri.” YILDIZ Journal of Educational Research 1/1 (2016): 37–54.

 • Kaptan, Saim. Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, (Ankara: Tek Işık Ofset, 1995)

 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi, 28.Baskı(Ankara: Nobel Yayınevi, 2015)

 • Mursal, Erkan. İlköğretim I. Kademe 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçerisinde İstenmeyen Davranışlar Göstermesine Neden Olan Öğretmen Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2005.

 • Özdemir, Ertuğrul. “Tarama Yöntemi”, Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntem- leri, ed. Mustafa Metin, 1.Baskı(Ankara:Pegem Akademi, 2014)

 • Özdemir, Talip. İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Görülme Sıklığı İle Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2009.

 • Özer, Bayram- Bozkurt, Necati- Tuncay, Abdulkadir. “İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Öğ- retmenlerin Kullandıkları Başa Çıkma Stratejileri.” Turkish Journal of Educational Studies 1/2 (2014): 152–189.

 • Özer, Bayram. “Öğrencilerin Sınıfta Öğretmenleri Zor Durumda Bırakmak İçin Kullandıkları Yöntemler.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7/31 (2014): 706–713.

 • Özer, Gizem. Öğretmen Adaylarının Sınıf İçinde Gözlemledikleri İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlarla Baş Etmede Kullanılabilecek Stratejilere İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Karaelmas Üniversitesi, 2009.

 • Öztürk, Necla. Sınıf Öğretmenlerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2001.

 • Sadık, Fatma. Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları ve Bu Davranışlarla Baş Edilme Stratejilerinin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi ve Güvengen Disiplin Modeli Temele Alınarak Uygulanan Eğitim Programının Öğretmenlerin Baş Etme Stratejilerine Etkisi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2006.

 • Saygılı, Gizem- Gürşimşek, Işık. “Sınıfta İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğrenci Görüşleri.” Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2008): 152–159.

 • Şenay, Kübra. İlköğretim Okulları Birinci Kademede Görevli Yönetici ve Öğretmen Algılarına Göre İs- tenmeyen Öğrenci Davranışları ve Önleme Yöntemleri. yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2011.

 • Şenkulak, Sevgi. Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan İngilizce Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşı- laştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışların Yarattığı Sorunları Çözme Becerileri (Kayseri İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2010.

 • Teymuroğlu, Burcu. Sosyal Bilgiler Derslerinde Öğretmenlerin Sınıf İçerisinde Gözlemledikleri İstenme- yen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışlarla Baş Etmede Kullanılabilecek Yöntemlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, 2011. Tezbaşaran, A. Ata. Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Üçüncü Sürüm(Mersin: Türk Psikologlar Derneği, 2008)

 • Tokol, Tuncer. Pazarlama Araştırması, 5.Basım (Bursa: Uludağ Üniv. Basımevi, 1990)

 • Tolunay, Aycan Kapucuoğlu. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaştıkları Istenmeyen Öğrenci Davra- nışları ve Bu Davranışlara Karşı Kullandıkları Başetme Yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2008.

 • Tuncay, Abdulkadir- Özer, Bayram – Bozkurt, Necati, “İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Öğ- retmenlerin Kullandıkları Başa Çıkma Stratejileri,” Turkish Journal of Educational Studies 1/2 (2014): 152-189.

 • Türnüklü, Abbas. “Sınıf içi Davranış Yönetimi”, Eğitim Yönetimi, 21 (2000): 141-152.

                                                                                                    
 • Article Statistics