NAZİF SÜRÛRÎ’NİN HİLÂFET-İ MUAZZA-MA-İ İSLÂMİYYE İSİMLİ RİSÂLESİ

Author :  

Year-Number: 2018-22
Language :
Konu :
Number of pages: 233-239
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam tarihinde hilâfet kurumu, bazı dönemlerde siyasî tartışmaların odağında yer almış hatta bu kurum itikadî bir takım prensiplerle bağlantılı olarak ele alınmıştır. Nitekim Latin harflerine çevirisini sunduğumuz bu risâlede de hilâfet, siyasî bir temsille birlikte dinî arka planı olan bir makam olarak nitelendirilmektedir. Hicrî 1315 (m.1897) tarihinde, İstanbul’da neşredilen risâle, Müslüman toplumların siyasî bir iktidara ihtiyaç duyduklarını beyân ederken, bunu âyet ve hadîsler temelinde istidlâl etmesi dikkat çekicidir. Herhalde mutlak itaat faktörünün bu şekilde çok daha etkili olacağı düşünülmektedir. Risâle dolaylı da olsa Osmanlı’nın son dönemini siyasî açıdan tasvîr etmekte, esasında bu dönemde Osmanlı’nın yönetim mekanizmasındaki sıkıntılarını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics