ŞEMSÜ’L-EİMME SERAHSÎ’NİN USÛLÜNDE BEYAN ANLAYIŞI

Author :  

Year-Number: 2018-21
Language :
Konu :
Number of pages: 95-115
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Beyan kavramı ilk usul eseri er-Risale’den beri usulcülerin gündeminde olan bir kavramdır. Bilhassa mücmelin açıklanmasında beyan öne çıkan temel kavram olmaktadır. Buna mukabil sadece mücmelde değil, âmm lafızların tahsisinde, kinâî lafızların izahında, istisna, şart, iktiza gibi durumlarda gelen açıklamalar beyan kapsamı içerisinde girmiştir. Biz bu çalışmamızda bu önemli kavramın, üslü Hanefi usulcülerinden Şemsü’l-Eimme es-Serahsi’nin bakış açısıyla hangi anlama geldiğini tespit etmeye çalıştık. İstikra yöntemini kullanarak Serahsî’nin usulünde beyan kavramıyla ilgili açıklamalarını derledik ve daha sonra bunları tahlile tabi tutarak yazarın anlayışını ortaya koymaya gayret ettik.

Keywords

Abstract

Concept of decleration (beyan) until ar-Risale of Şafii in front of the islamic law mothodologists. Especially when explanation of succinct / closed (mücmel), concept of decleration at first come forward. Concept of decleration not only come from with the succinct, it is aalso interested in the generel words delimitation (tahsis) and words of allusion and other closed form of words. In this article we tried to detect concept of decleratin meaning in the Serahsi who a biggest schoolar of the Hanfi sects’. We use induction methods in this article and we try to choose Serahsi’s understanding about decleration and the other we try to Show his understanding of about decleration.

Keywords


 • Ahmed b. Hanbel, el-Musned, Çağrı yay. , İstanbul, 1992.

 • Amidî, Sefuddin Ali b. Ebi b. Ali, el-İhkam fi Usûli”l-Ahkam, Daru”l-Kutubi”l-İlmiyye, Beyrut, 1983.

 • Basrî, Ebu”l Hüseyin Muhâmmed b. Ali, el-Mutemed fi usûli”l fıkh, Nşr: Halil el-Mis, Darü”l- kütübü”l-ilmiyye, Beyrut, 1b. , 1983.

 • Buharî, Abdülaziz b. Ahmed, Keşfü”l-esrar an Usûli”l-Pezdevi, Thk ve Thrc: Muhâmmed el- Mu”tasımbillah el-Bağdadi, Darü”l-kitabi”l-Arabi, II. Baskı, Beyrut, 1994.

 • Cevherî, İsmail b. Hâmmad, es-Sıhah, Thk. Ahmed Abdulğafur Attar Daru”l-İlm li”l-Melayin, Beyrut, III. Baskı, 1984.

 • Cürcani, S. Şerif, Kitabu’t-Ta’rifat, Çev. A. Erkan, Bahar Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Dönmez, İbrahim Kafi, “Beyan” D. İ. A. , İstanbul, 1992, VI/23-26.

 • Duman, Ali, İlitam ve İlahiyat Fakülteleri İçin İslam Hukuk Usûlü Dersleri, Ankara, 2014.

 • ___________, “Nassları Anlama ve Yorumlamada Beyan Kavramı: Pezdevî’nin Beyan Anlayışı”, İslam ve Yorum Sempozyumu 8-10 Mayıs 2017, Basılmamış Tebliğ

 • Duman, Soner, Şafii”nin Kıyas Anlayışı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2009.

 • Firuzabadî, Muhâmmed b. Yakub, el-Kamusu”l-Muhit, Müessesetü”r-Risale, Beyrut, 1987.

 • Gazalî, Ebu Hamid Muhâmmed, el-Menhul min ta”likati”l-usûl, Thk, Muhâmmed Hasan Heyto, Darü”l-fikr, Dımaşk, II. Baskı, 1980.

 • İbn Manzur, Lisanü”l-Arab, İhyai”t-turasi”l-Arabi, Beyrut, 1997.

 • Kefevî, el-Hüseyni Ebu”l-Beka Eyyub b. Musa, Külliyatu Ebi”l-Beka, Nşr: Adnan Derviş- Muhâmmed el-Mısri, Müeessetu”r-Risale, Beyrut, 2. b. , 1993.

 • Pezdevî, Ali b. Muhâmmed, Kenzu”l-Vusûl ila Ma”rifeti”l-Usûl, (Abdülaziz Buhari şerhiyle birlikte), Thk Muhâmmed el-Mu”tasımbillah el-Bağdadi, Daru”l-Kitabi”l-Arabi, Beyrut 2. b. , 1994

 • Şafii, Muhâmmed b. İdris, er-Risale, ÇeAbdulkadir Şener-İbrahim Çalışkan, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995.

 • Şevkanî, Muhâmmed b. Ali b. Muhâmmed, İrşadü’l-Fuhul İla Tahkiki’l-Hakk min ilmi’l-Usûl, tah. Ahmed İzzu İnaye, Daru’l-Kutubi’l-Arabi, Beyrut, 3. Baskı, 2003

 • Şirazî, Ebu İshak İbrahim b. Ali, el-Lum’a fi Usûli’l-Fıkh, tah. Muhyiddin Dîb-Yusuf Ali Bedivi, Daru’l-Kutubi’t-Tayyib (Dımaşk)-Daru İbn Kesir (Beyrut), 2. Baskı, 1997

                                                                                                    
 • Article Statistics