ŞEYH BAHAUDDÎN’İN “ZUBDETÜ’L-USÛL”İSİMLİ ESERİNİN SÜNNET BAHSİNİN, EMİR ES-SANʻÂNÎ’NİN “TEVDİHÜ’L-EFKÂR” ADLI ESERİNİN SÜNNET BAHSİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2017-20
Number of pages: 237-252
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Emîr es-San'ânî'nin "Tevzîhu'l Efkâr" adlı usûl-ü hadis eseri ile Şiî usûl-ü fıkıhçısı Şeyh Bahâuddîn'in "Züdetü'l-Usûl" isimli eserinde geçen sünnet-hadis ve hadis usûlü hakkında verdikler bilgileri karşılaştırılacaktır. Çalışmanın ana gayesi bir Şiî usûlcü ile sünnî bir hadisçinin sünnet hakkında benimsediği fikir ve yorumları tespit etmektir.. Böylece her iki müellifin kullandığı hadis usûlü terminolojisinin arasındaki farklar tespit edilmiş olacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, will be compared the Information about the last circumcision-hadith and hadith procedure in the work titled "Tevzîhu'l Efkâr" of Emîr esSan'ânî and in the work titled "Züdetü'l-Usûl" of Sheikh Bahauddin. The main goal of the work is to reveal the ideas and interpretations about circumcision adopted by a Shiite instrument and a Sunni hadith. Thus, will be revealed the differences between the terminology of the hadith method used by both authors.

Keywords