YENİ İLM-İ KELAM HAREKETİNİN KELAM İLMİNE KAZANDIRDIĞI YENİLİKLER

Author :  

Year-Number: 2016-18
Language :
Konu :
Number of pages: 103-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kelâm İlmi, kurulduğu günden bu yana yeniliklere açık bir tavır takınmıştır. Bu sebeple tarihî süreç içerisinde birçok aşamadan geçip bugünlere varabilmiştir. Bu ilmin, her bir aşamasında belli bir metot veya o metodu uygulayan ekoller çıkmıştır. Günümüzde en önemli akım olarak Yeni İlm-i Kelâm Hareketini görmekteyiz. Çağımızın muhtelif sebep ve gerekçeleri sonucu etkili hale gelen bu ekolün Kelâm İlmine birçok katkısı olmuştur. Biz bu makalemizde Yeni İlm-i Kelâm Hareketinin Kelâm İlmine yaptığı katkıları, getirdiği yenilikleri ve sağladığı bilimsel, metodik ve sistematik faydaları inceleyeceğiz.

Keywords

Abstract

Science of theology (Kelam science) has taken a stand open to innovations since its inception. For this reason, it was able to pass through many stages in the historical process and could reach today. Some particular methods in each stage of this Kelam Science or schools that are implementing the method have occurred. Today, the new theology (Kalam) Science movement is seen as the most important trend. As it has been efficient for various causes and reasons of our time there have been many contributions of this school to Theology (Kalam) Science. The aim of this article is to examine contributions of New Science of theology (Kalam science) Movement to Science of theology (Kalam science), innovations whose brought, systematic, scientific and methodical benefits.

Keywords


 • Altaytaş, Muhammet, “Modern Bilgi Ve Bilim Karşısında Kelâmın/Mütekellimin Yeri”, Kelam Araştırmaları 10:2(2012), Ss.91-120.

 • Arslan, Abdülgaffar, “Kur' an Vahyine Karşı Sergilenen Olumsuz Tavırlar Ve Analizi”, III. Kutlu Doğum Sempozyumu, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta, 2001.

 • Hüseyin Atay, Kur’an’da İman Esasları ve Kader Sorunu, Atay ve Atay Yay., Ankara, 2009.

 • Atay, Hüseyin – Düzgün, Şaban Ali vd., Kelâm Koordinasyon Toplantısı Tebliğleri Kitabı, Kızılcıhamam, 2008.

 • Ay, Mahmut, Sadruşşeri’a’da Varlık: Tadilu’l-Ulum Temelinde Kelâm-Felsefe Karşılaşması, Ankara: 2006.

 • Ay, Mahmut, “Tanrı Tasavvurlarının Politik Tasarımlara Yansıması”, AÜİFD XLVI (2005), sayı: II, s. 107-130.

 • Aydın, Ali Arslan, İslâm İnançları ve Felsefesi, Çağrı Yay., İstanbul, 1980.

 • Bûtî, Said Ramazan, İslâm Akâidi (Kübrâ’l-Yakîniyyît el-Kevniyye), Terc. Mehmet Yolcu- Hüseyin Altınalan, Madve Yay., İstanbul, 1986.

 • Cisr, Hüseyin Risâle-i Hamidiyye, Terc. Manastırlı İsmail Hakkı, Bahar Yay., İstanbul, 1980.

 • Cürcânî, Abdülkâhir, Şerhu’l-Mevâkıf, (nşr. Abdürrahmân ‘Umeyre), I-III, Beyrut 1417/1997.

 • Çelebi, İlyas, “Kelâm İlminin Yeniden İnşasında İlke ve İçerik Sorunları”, Kelâm’ın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., 2000.

 • Düzgün, Şaban Ali ve Heyet, Kelâm El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2013.

 • ____________, İslâm İnanç Esasları (Allah’a İmân), Grafiker Yayınları, İstanbul, 2013.

 • ____________, Kelam El Kitabı (Önsöz), Grafiker Yay., Ankara, 2013.

 • ____________, Sosyal Teoloji İnsanın Yeryüzü Serüveni, Lotus Yay., İstanbul, 2010.

 • Efgânî, Cemâleddin-Abdûh, Muhammed, Urvetu’l-Vuska, Terc. İbrahim Aydın, Bir Yay., İstan- bul, 1987.

 • Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2016.

 • ____________, İslâm ve Çağdaşlık, Terc. Alparslan Açıkgenç-Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1999.

 • ____________, İslâm, Terc. Mehmed Aydın, Mehmed Dağ,Ankara Okulu Yay., Ankara, 2014.

 • ____________, İslâmî Yenilenme Makaleler, I,II,III,IV,V, Terc. Adil Çiftçi, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2015.

 • Filibeli Ahmed Hilmi, Allah’ı İnkâr Mümkün mü?, Sad.: Necip Taylan-Eyüp Onart, Çağrı Yay., İstanbul, 1979.

 • Gazâlî, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, el-Münkiz Mine’d-Dalâl (Dalâletten Hidâyete), Terc. Şemsettin Yeltekin, Gelenek Yay., İstanbul, 2015.

 • ____________, İmâm, İnançta Hassas Ölçüler (İlcâmu’l-Avâm), Terc. Nedim yılmaz, Hisar Yay., İstanbul, 1987.

 • Gecit, Mehmet Salih, Ehl-i sünnet Siyasal Düşüncesinin Oluşumu, Tıbyan Yay., İzmir, 2015.

 • Hanefî, Hasan -M. Abid el-Câbirî, Doğu-Batı Tartışmaları, Terc. Muhammed coşkun, Mana Yay., İstanbul., 2015.

 • ____________, İslâm Kültüründe İnsan ve Tarih Eleştirel Bir Bakış, Terc. Vecdi Akyüz, Ayışığı Yay., İstanbul, 2000.

 • ____________, Humumu’l-Fikr ve’l-Vatan, s.z 77-78 (Öztürk, Resul, Yeni İlm-i Kelâm Hareketi ve Mehmed Vehbi Efendi, Ertual Yay., Erzurum, 2014, s. 9).

 • ____________, et-Turas ve t-Tecdid, Beyrut 1992, 4. Baskı.

 • Havvâ, Said, Allâh, Dâru’l-Kutub el-İlmiyye, Beyrût, 1981.

 • Horovitz, S., Yunan Felsefesinin Kelama Etkisi, Breslau 1909, çev. Özcan Taşcı, Litera yay., İs- tanbul 2014.

 • İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, Haz. Sabri Hizmetli, Umran Yay., Ankara, 1981.

 • İzzetbegoviç, Aliya, Doğu ve Batı Arasında İslâm, Terc. Salih Şaban, Klasik Yay., İstanbul, 2011.

 • ____________, İslâm Deklarasyonu, Terc. Rahman Ademi, Fide Yay., İstanbul, 2014.

 • Karadaş, Cağfer, Anahatlarıyla Kelâm Tarihi, Ensar Yay., İstanbul, 2014.

 • Karaman, Fikret, “Çağımızda İtikadî Sapmalar ve Kelâmî Çözümler”, Günümüz Kelâm Prob- lemleri, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İzmir, 2000.

 • Keskin, Halife, Kendi Kaynakları Işığında Şia İnanç Esasları, Beyan Yay., İstanbul, 2000.

 • Kırbaşoğlu, M. Hayri, Üçüncü yol Mukaddimesi (Yenilikçi İslâm Düşüncesine Giriş), OTTO Yay., İstanbul, 2014.

 • Kutub, Seyyid, İslâm Düşüncesi, Terc. Hamid Şükrü vd., Dünya Yay., İstanbul, 1992.

 • Macit, Nadim, “Kelam İlmi, Gelenek ve Tecdîd”, "Kelam ilmi'nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri" Sempozyumu, Fırat Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Yay., Elazığ, 13-15 Eylül 2004.

 • Mert, Muhit, Kelam Tarihinin Problemleri, Ankara Okulu Yay., İstanbul 2012.

 • ____________, “Kelamî Tartışmaları Kur'ân Ayetleriyle Temellendirmenin İçerdiği Sorunlar”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, ss. 212-232.

 • ____________, “Kelamcıların Tanım Kuramları”, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/2, s. 61-

 • Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ, İslâm’da İhya Hareketleri, Terc. Ali Genç, Pınar Yay., İstanbul, 2016.

 • Nursi, Said, Hutbe-i Şamiye, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 2016.

 • Nursî, Said, Sözler, Zehra Yay., İstanbul, 2005.

 • Öge, Sinan, “Çağdaş Dünyada Fetret Ehli”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 24 (Yaz 2005), s.

 • Öge, Sinan, “Usûlu’d-Din Kavramının Tanım ve Kapsam Problemi”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 31, (Bahar 2007), s. 107-124.

 • Özarslan, Selim, Kelâm Tarihi, Nobel Yay., İstanbul, 2015.

 • Özervarlı, Mehmet Sait, Kelâmda Yenillik Arayışları, İSAM Yay., İstanbul, 1998.

 • Özler, Mevlüt, Kelâm Tarihi(Kelâm İçinde), Grafiker Yay., Ankara, 2013.

 • Reşîd, Rıza, Muhammed, Muhammedî Vahiy, Terc: Salih Özer, Fecr Yayınevi, 1991.

 • Sinanoğlu, Abdulhamit, “Demokrasi ve Din Bağlamında Birey ve Toplumun Gelişimi ve Yeni- lenmesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 2 YIL: 2001.

 • Sinanoğlu, Abdulhamit, “Globalleşen Dünyada Müslümanların Problemleri”, Dinbilimleri Aka- demik Araştırma Dergisi, III (2003), Sayı: 1, s. 79-99.

 • Sinanoğlu, Abdulhamit, “Gerçek Din Ve Tarihsel Din Anlayışlarından Bugüne”, İlahiyat Fakül- teleri Kelam Anabilim Dalı VII. Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyonu Toplantısı Ve Sempozyum,u Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi, Çorum, 06-08 Eylül 2002.

 • Sübhânî, Cafer, Anahatlarıyla Caferilik, Terc. Cafer Bendiderya, Kevser Yay., İstanbul, 2009.

 • Taşçı, Özcan, Çağdaş Kelâm Düşüncesi (Kelâm El Kitabı), Grafiker Yay., Ankara, 2015.

 • ____________, Aydınlanma, Oryantalizm ve İslam: Kelami Konular Bağlamında Bir Karşılaş- tırma, Sentez yay., Ankara 2013

 • ____________, “Batının Hz.Muhammed Hakkındaki Düşünceleri -Lessing Örneği-“; İslami Araş- tırmalar, 2016, 27. cilt - 1. Sayı,

 • Topaloğlu, Bekir, Kelâm Araştırmaları Üzerine Düşünceler, İFAV Yay., İstanbul, 2004.

 • ____________, Kelâm İlmi-Giriş, Damla Yay., İstanbul, 2010.

 • Yüksel, Emrullah, Sistematik Kelâm, İz Yay., İstanbul, 2012.

                                                                                                    
 • Article Statistics