YUNUS EMRE VE MEISTER ECKHART’TA VARLIK TASAVVURU

Author :  

Year-Number: 2016-18
Language :
Konu :
Number of pages: 163-176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu sahası tasavvuf edebiyatının büyük ismi Yunus Emre’nin şiirlerinden onun varlık, mevcudat ve yokluk üzerine olan görüşlerine ulaşmak mümkündür. Tasavvufun temel meselelerinden olan söz konusu mefhumlar Yunus Emre’de son derece veciz biçimde dile getirilmişlerdir. Varlık meselesine doğrudan veya dolaylı olarak temas eden mısraları incelendiğinde onun varlığa ve keza yokluğa yüklediği anlamlar da açığa çıkacaktır. Yunus Emre ile yaklaşık aynı zamanda yaşayan Alman mistiği Meister Eckhart’la kıyaslama da arayış içindeki ruhların bulduklarının zaman zaman çakıştığını gösterecektir.

Keywords

Abstract

Through poems of Yunus Emre who is a great sufi of Anatolian geography it is possible that we can reach his thoughts about being, beings and non-being. Yunus Emre, expressed İslamic mysticism’s problematic concepts in the poetic form with lucidity. When we analyze the verses we will reveal some sensitive points of being, beings and also non-being. Contemporary of Yunus Emre, Meister Eckhart’s some thoughts similar to him. So to take together this two mystics, we can find some interesting similarities among them.

Keywords


 • Abdülganî en-Nablusî, Gerçek Varlık, Çev. Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2009.

 • Abdülganî en-Nablusî, Gerçek Varlık, Çev. Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2009.

 • Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, Çev. Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2004. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar, İletişim Yayınları, İstanbul 2012.

 • Dâvûd el-Kayserî, Tasavvuf İlmine Giriş, Çev. Muhammed Bedirhan, Nefes Yayınları, İstanbulEdouard Jeauneau, Ortaçağ Felsefesi, , Çev. Betül Çotuksöken, İletişim Yayınları, İstanbul 1998. Ekrem Demirli, İslâm Metafiziğinde Tanrı ve İnsan, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul 2012.

 • Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara İbn Arabî, Fütûhat-ı Mekkiyye, c.3, Litera Yayıncılık, İstanbul 2006.

 • …………., Fütûhat-ı Mekkiyye, c.3, Litera Yayıncılık, İstanbul 2007.

 • Jeremiah M. Hackett (ed.), A Companion to Meister Eckhart, Brill, Leiden Boston 2013.

 • Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği, Çev. Ekrem Demirli, Kapı Yayınları, İstanbul 2014.

 • The Complete Mystical Works of Meister Eckhart, A Crossroad Publishing Company, New York 2009.

 • Yûnus Emre, Dîvân-ı İlâhiyât, Haz. Mustafa Tatcı, h Yayınları, İstanbul 2014.

                                                                                                    
 • Article Statistics