OSMANLI’NIN MODERNLEŞME SÜRECİNDE EĞİTİMİN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2016-18
Language :
Konu :
Number of pages: 177-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modernleşme sürecinin gelişmişlik ve kalkınmışlıkla sonuçlanması onu Batı dışı toplumlar için bir model haline getirmiştir. Osmanlının Batı’yı model olarak alması da Batı tarzı bir eğitim anlayışının benimsenmesine ve yerleşmesine neden olmuştur. Bu makalede Osmanlının modernleşme sürecinde ve Cumhuriyet döneminde eğitimin yeri ve rolünü tartışmaktadır.

Keywords

Abstract

The result of the development process of modernization and development has made it into a model for non-Western societies. The Ottoman model of the West and, the adoption of Western-style education and understanding is settled. This study discusses the place and role of education in the Ottoman modernization process.

Keywords


 • Akyıldız, Ali, “Tanzimat Döneminde Kurulan Merkezi Eğitim Kurumları (1836-1856)”, Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları (Editörler: Prof. Dr. Cemil Öztürk – Dr. İlhami Fındıkçı), Pegem Akademi, Ankara, 2011.

 • Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul Kültür Ünv. Yayınları, İstanbul,1997.

 • Arvasi, S. Ahmet, Eğitim Sosyolojisi, Bilgeoğuz, İstanbul, 2008.

 • Berkez, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, YKY, İstanbul, 2004.

 • Berman, Marshall, Katı Olan Herşey Buharlaşıyor (Çev: Ümit Altuğ- Bülent Peker), İletişim Yayınları, 14. Baskı, İstanbul, 2011.

 • Binbaşıoğlu, Cavit, Eğitim Düşüncesi Tarihi, Binbaşıoğlu Yayınevi, Ankara, 1982.

 • Binbaşıoğlu, Cavit, Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitimi Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara,2009.

 • Black, C.E. ,Çağdaşlaşmanın İtici Güçleri, Verso Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 1989.

 • Celkan, Hikmet Yıldırım, “Sosyal Değişme ve Eğitim”, 21. Yüzyılda Sosyoloji ve Eğitim (Edi- tör/Yazar: Adem Solak), Hegem Yayınları, İstanbul,2005.

 • Doğan, İsmail, Türk Eğitim Tarihinin Ana Evreleri Kurumlar Kişiler Söylemler, Nobel Yayınla- rı, Ankara,2010.

 • Doğan, İsmail, Eğitim Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, 1. Basım, Ankara, 2011.

 • Giddens, Anthony, Modernliğin Sonuçları (Çev: Ersin Kuşdil), Ayrıntı Yayınları, 2. Basım, İs- tanbul, 1998.

 • Güleç, Cengiz, “Gençliğin Eğitimi”, Gençliğin Eğitimi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, An- kara,1986.

 • Ercan, Hakan, Türkiye’de Gençlerin İstihdamı, Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara, 2007.

 • Ertürk, Selâhattin, Eğitimde Program Geliştirme, Yelkentepe Yayınları, Ankara, 1972.

 • Deren, Seçil, “Küresel Batılılaşma” , Modernleşme ve Batıcılık, Modern Türkiye’de Siyasi Dü- şünce Cilt:3, İletişim Yayınları, İstanbul,2004.

 • Kaçmazoğlu, H.Bayram, Türk Sosyoloji Tarihine Giriş, 1.Cilt, Birey Yay. İstanbul, 2001.

 • Kafadar, Osman, Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma, Vadi Yayınları, Ankara,1997.

 • Kafadar, Osman, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları” , Modernleşme ve Batıcılık, Mo- dern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt:3, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.

 • Karpat, H.Kemal, Türk Demokrasi Tarihi, AFA Yayıncılık, İstanbul,1996.

 • Kodaman, Bayram, Abdulhamid Devri Eğitim Sistemi, TTK Yayınları, Ankara, 1991.

 • Lök, Atilla- Erten Bağış, “1933 Reformu ve Yabancı Öğretim Üyeleri” , Modernleşme ve Batıcı- lık, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt:3, İletişim Yayınları, İstanbul,2004.

 • Mardin, Şerif, Türk Modernleşmesi (Makaleler 4), İletişim Yay. , İstanbul,1997.

 • Meriç, Cemil, “Batılılaşma”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 1, İletişim Yayınları, İstanbul,1983.

 • Tekeli, İlhan, “Türkiye’de Siyasal Düşüncenin Gelişimi Konusunda Bir Üst Anla- tı”,Modernleşme ve Batıcılık, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt:3, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.

 • Özsoy, Ceyda, Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin İktisadi Kalkınmadaki Yeri ve Önemi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2007.

 • Önder, Mustafa, Türk Eğitim Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara,2014.

 • Özodaışık, Mustafa, Cumhuriyet Dönemi Yeni Bir Nesil Yetiştirme Çalışmaları 1923-1950, Çiz- gi Kitapevi, Konya,1999.

 • Öztürk, Cemil – Nurdoğan, Arzu M. , “II. Mahmut Döneminde Osmanlı Eğitimi: Modern Tür- kiye’nin Eğitimsel Temelleri”, Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları (Editörler: Prof. Dr. Cemil Öztürk – Dr. İlhami Fındıkçı), Pegem Akademi, Ankara, 2011.

 • Paz, Oktavia, “Şiir ve Modernite” (Çeviren: Nilgün Tutal), Modernite Versus Postmodernite (Derleyen: Mehmet Küçük), 3. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara, 2000.

 • Yenal, Oktay, Ulusların Zenginliği ve Uygarlığı Eğitim Boyutu, Türkiye İş Bankası Kültür Ya- yınları, İstanbul, 2010.

 • Zürcher, E.J, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yay. , İstanbul, 2002.

                                                                                                    
 • Article Statistics