Ebu’l-Feth ‘Abdilkerîm Eş-Şehristânî’ye Göre İnsan Ve Fiilleri

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 99-119
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ebu’l-Feth ‘Abdülkerîm eş-Şehristânî (öl.469-548/1076-1153), İslâm ilim ve kültür tarihinde görüş ve düşünceleriyle önemli bir yer işgal eden düşünürdür. Kelâm, Mezhepler ve Dinler Tarihi başta olmak üzere Tefsir ve Fıkıh alanlarında önemli eserleri bulunan eş-Şehristânî, itikat geleneğinde İmam Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî’ye ve bu çizgiyi devam ettiren mezhebî doktrine bağlı kalmıştır. Özellikle de Kelam’la ilgili en önemli eseri olan ve günümüze ulaşan “Nihâyetü’l-Ekdâm fî İlmi’l-Kelâm” adlı eserindeki görüş ve değerlendirmeleriyle, genel anlamda Sünnî anlayışa paralel kalmıştır. Ebu’l-Feth ‘Abdülkerîm eş-Şehristânî’yi, Sünnî anlayışa yaklaştıran başlıca görüşlerinden birisi de hiç kuşkusuz “irade” konusuna olan bakış açısıdır. Bu çalışmada eş-Şehristânî’nin, “irade” konusuna yaklaşımları ile değerlendirmeleri ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Abu al-Fath Abd al-Kerim as-Shahrastani (d.469-548/1076-1153) on Islam science and culture occupy an important place is the thinker with opinions and thoughts. Kalam (Theology), History of İslamic Sects and Religions or Tafsir (Interpretation) and Jurisprudence especially important works in the field of colocated Shahrastani belief in the tradition of Imam Abu al-Hasan al-Eş‘ari and this line has remained committed to perpetuating sectarian doctrine. The most important work especially in Kalam (Theology) and extant “Nihâye al-Akdam fi Ilm alKalam” in his work with the opinions and evaluations in general parallel to the Sunni understanding of what was said. Abu al-Fath Abd al-Kerim as-Shahrastani the Sunni understanding closer to the main opinion one of the undoubtedly “human and his acts” topic which is the perspective, he, in this respect the basic approach that uses concepts and have offered the reasoning as too was noted.

Keywords