Polislik Mesleğinin Hofstede’in Kültürel Boyutlarına Göre Değerlendirilmesi: Antalya Emniyet Teşkilatı Örneği

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 257-277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür, belli bir grup insanın belli bir zaman ve yerde yaşattığı, sürdürdüğü, paylaşarak yeni nesillere aktardığı ve o gruptaki insanların davranışlarından çıkarılabilecek bir olgudur. Kültür, ulus, endüstri, örgüt ve meslek kültürü olmak üzere dört düzeyde incelenmektedir. Örgüt, endüstri ve meslek kültürünün ulusal kültürle karşılıklı bir etkileşimi söz konusu olmakla beraber, bu kültürlerin de kendilerine ait değerleri sembolleri, ritüelleri vardır. Polislik mesleğini yürüten kişilerin de, mesleğin yerine getirilmesinden doğan birtakım alışkanlıkları, inançları, uymak zorunda oldukları kuralları vardır. Polis kültürü ulus kültüründen etkilendiği gibi, kendi içerisinde ulus kültüründen farklılaştığı birtakım değerler de geliştirmektedir. Bu çalışmanın amacı, ulusal ve kurumsal kültürler arası etkileşimler üzerine çalışan Hollandalı sosyolog Hofstede’in orta koyduğu kültürel boyutlar temelinde, Türkiye’de polislik mesleğinin kendine özgü bir alt kültüre sahip olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmada Hofstede’in ulusal kültür boyutlarını ortaya koyup, diğer kültürlerle karşılaştırma yaptığı modelden yararlanılmıştır. Bu çerçevede Antalya Emniyet Teşkilatı’na bağlı çeşitli birimlerdeki polis memurlarına yapılan bir anket sonucunda elde edilen veriler ile Türk kültürel boyutları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda eril-dişil kültür boyutu dışında tüm boyutlarının benzerlik taşıdığı bulunmuştur. Bu durum polislik mesleği alt kültürünün ulusal kültürden etkilendiğini ortaya koymakla birlikte, eril-dişil kültür boyutundaki farklılıktan, polis alt-kültüründe mesleki birtakım kültürel değerlerin geliştiği ve ulusal kültürden farklılaştığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

Culture is a fact which has been perpetuated and carried on by a certain group who shares and passes on new generations and that can be extracted from that group’s members’ behaviour, in a certain time and place. Culture is analysed in four levels as national, organization, industrial and professional. Although there is an interaction between industrial, organizational, professional culture and national culture, each type of culture has its own values, symbols and rituels. Also the police subculture has its own customs, beliefs, rules based on their profession. The police culture is influenced by the nation culture but also the police culture has its own values different from the national culture. The aim of this study is to find whether police profession has its own subculture in the Hofstede’s cultural dimensions context. Hofstede’s research which provides national culture dimensions and compares with the other national cultures dimensions has been used in this study. In this frame a survey based on Hofstede’s cultural dimensions was applied to police officers in Antalya Police Headquarters and the findings of the research have been compared with Turkish cultural dimensions. The results of the research shows that except the masculinity and femininity dimension there are similarities between Turkish national culture and police subculture. In this context it can be said that nation culture has got effects on police subculture. Furthermore it can be interpreted that due to the difference in masculinity and femininity dimension, professional cultural values developes in police subculture and this professional culture differs from the national culture.

Keywords