Türk Milli Kültüründe Değerler Ve Değerlerin Milletleşmeye Etkisi

Author:

Number of pages: 59-87
Year-Number: 2014-14

Abstract

Bugün artık toplumlar yanlızca ekonomik göstergelerle ifade edilen kalkınaya değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir gelişmeye, maddi tatmine olduğu kadar, manevi tatminde de ilerlemeye ihtiyaç duymaktadırlar. Aslında manevi kalkınma yani kültürel gelişme, maddi kalkınmanın ikinci gücüdür. İkisi arasında biribirini destekleyen gizli bir akım vardır. İçinde bulunduğumuz asrın insanlığa kazandırdığı en önemli tecrübelerden birisi, kalkınmada sosyal ve kültürel faaliyetlerin de gözardı edilemeyeceği gerçeğidir. Bu nedenle Bu çalışmanın amacı milli ve manevi değerlerimizin Türk kültüründe ki önemine değinerek Türklerin Orta Asya’dan bu yana bu değerler etrafında bir araya gelerek dağılmadan yaşamaları, milli benliklerini ve yapılarını nasıl koruduklarını ortaya koymaktır. Bu amaçta değer ve kültür kavramları, bu milli kültürde değerler konusu. Eski Türklerde töre kavramı var olarak ve günümüzde de halen devam eden milli değerlerimiz. Son olarak milli kültürel değerlerimiz ile maddi ve manevi değerlerimizin milletleşmeye etkisi irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Today, the development of societies not only be expressed in economic indicators, but also social and cultural development, as well as to material satisfaction, spiritual satisfaction also are in need of improvement. In fact, that spiritual development, cultural development, material development is the second power. A secret between the two currents are supporting each other. Save humanity of the century we were in one of the most important experience in development of social and cultural activities cannot be overlooked is the fact. Therefore, this study aims national and spiritual values of our Turkish culture in emphasizing the importance of Turks from Central Asia since around these values come together without diffusing the living, national identity and structure, how it protects is to reveal. In this purpose, values and cultural concepts, values in this issue of national culture. Is the concept of honor in ancient Turks, and still ongoing as our national values. Finally, with our material and spiritual values of our national cultural values influence to nationalization were examined.

Keywords