Mehmet Akif'in Kader ve Tevekkül Anlayışı

Author :  

Year-Number: 2014-13
Language :
Konu :
Number of pages: 11-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede bir Türk şair ve mütefekkiri olan Mehmet Akif'in kader ve tevekkül anlayışı ele alınmaktadır. Akif, kader ve tevekkül inancının Müslümanların davranışları üzerinde etkili olduğunu düşünür. Bu iki inancın İslam'ın başlangıç döneminde hareket ve dinamizme neden olurken bugün tam aksine durağanlık ve miskinliğe neden olduğunu tespit eder. O, bu geri gidişi şiddetle eleştirir ve bu kavramları tekrar dindeki asli anlamına döndürmeye çalışır. Bu noktada o, evrendeki en geçerli yasanın azim ve kararlılıkla çalışmak olduğuna özellikle dikkat çeker.

Keywords

Abstract

This paper deals with Mehmet Akif's, an important Turkish poet and thinker, understanding of destiny and trust in God. Akif believes that belief in destiny and trust in God has positive effects upon Muslims' behaviors. However, he also observes that whereas these might have caused action and dynamism in the beginning period of Islam, they seem to have come to cause, in due course, together with the mistaken interpretations of destiny and trust in God, to inertia and sluggishness in people. For this reason, Akif harshly criticizes this deviation in people's belief in destiny and trust in God, and attempts to rediscover their original meaning. In this regard, Akif calls attention to the idea that the most universal law, which is universally valid for all human beings, is to strive and to operate resolutely and unwaveringly throughout one's lifetime.

Keywords


 • Abdülkadiroğlu, Abdülkerim-Abdülkadiroğlu, Nuran (1991). Mehmed Akif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri- Mevıza ve Hutbeleri, Ankara.

 • Altıntaş, Ramazan (2000). “Yazgıcı ve Özgürlükçü Tevekkül Anlayışının Çalışma Hayatına Etki- leri”, Dini Araştırmalar, 3 (7):113-136.

 • Aydın, Hasan, (2012). “Mehmet Akif Ersoy’un Uygarlık İmgesi: Doğu'nun Ve Batı'nın Eleştirisin- den ‘Medeniyet-İ Fâzıla’ya”, Kelam Araştırmaları, 10(1):45-80.

 • Aydın, Mehmet S. (1983). “Mehmet Akif’in İslam’a Bakışı”, Diyanet Dergisi, XIX (4):3-12

 • Bayyiğit, Mehmet (1999), “Mehmet Akif’te Din ve Toplum Sorunu”, Selçuk ÜİFD,98(8):53-68

 • Bolay, Süleyman Hayri (1998). “Mehmet Akif”, Gençlik ve Din (Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Konferans ve Panelleri 1996-1997): 205-217, Anakara: TDV Yay.

 • Çakan, İsmail Lütfi (2011), “Din Hizmetlerinde Örnek Şahsiyet: Mehmet Akif”, Diyanet İlmî Dergi, 47 (4):69-82.

 • Düzdağ, M. Ertuğrul (1989). Mehmed Akif Hakkında Araştırmalar-1, İstanbul:MÜ İlahiyat Vakfı Yay.

 • Düzdağ, M.Ertuğrul (2003). Mehmet Akif Ersoy, DİA, 28:436

 • Ebu Zehrâ, Muhammed (1983). Mezhepler Tarihi, trc. Hasan Karakaya-Kerim Aytekin, İstanbul: Hisar Yay.

 • Ersoy, Mehmet Akif (1987). Safahat, Haz: M. Ertuğrul Düzdağ, İstanbul:Kültür ve Turizm Bakan- lığı Yay.

 • İbn Manzûr (1999). Lisânu’l-arab, I-XVIII, Beyrut:Dâru’t-türâsi’l-arabî

 • İhsanoğlu, Ekmelettin-Akyüz Salim (2002). “Yenileşme Döneminde Osmanlı Bilim ve Eğitimi”, Genel Türk Tarihi, Ed: Hasan Celal Güzel-Ali Birinci, Ankara, 8:9-32

 • İmamoğlu, Abdulvahit (2008). “Mehmet Akif Ersoy’un İnsan İrade Ve Hürriyetine Bakışı”, I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu (19-21 Kasım 2008).

 • İbn Sa’d, Ebû Abdillah Muhammed (1985). Tabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut: Dâru’s-Sâdır.

 • Kara, İsmail (1997). Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi I, İstanbul: Kitabevi Yay.

 • Kılıç, Recep, “Cehalet ve Tembellik ile Dinî Zihniyet Arasındaki İlişki Üzerine”, Dinî Araştırmalar, 2001, cilt: IV, sayı: 11, s. 7-18

 • Kösoğlu, Nevzat (1997). Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, Ötüken Yay., İstanbul.

 • Kuntay, Mithat Cemal (1963). “Mehmet Akif’in İç Yüzünün Portresi”, DİB Dergisi, 2(12):10-11.

 • …………(1964). “Mehmet Akif’in İç Yüzünün Portresi”, DİB Dergisi, 3(1):24-26

 • Sancaklı, Saffet (2003). Hadislerde Fakirlik ve Zenginlik Problemi, İstanbul.

 • Öztoprak, İzzet (2002). “Türkiye’nin İşgali ve Milli Direniş Hareketleri” Genel Türk Tarihi, Ed: Hasan Celal Güzel-Ali Birinci, Ankara 8:135-172

 • Yavuz, Şevki (2001). “Kader” DİA, XXIV:İstanbul,

 • Yeniterzi, Emine (2000). “Mehmet Âkif’in Çalışmaya Verdiği Önem”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi:383-396,

 • Yıldırım, Suat (1988). “Mehmet Akif’in Kur’an Anlayışı”, Atatürk ÜİFD, 8:1-17.

                                                                                                    
 • Article Statistics