Ermeni Kimliğinin Dönüşüm Süreci Ve Âmira Sınıfının Oluşumu

Author :  

Year-Number: 2013-12
Language :
Konu :
Number of pages: 101-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren, Ermenilerin ticarî başarıları, Ermeni toplumu içinde yeni bir sınıf olan amiraları ortaya çıkarmıştır. Özellikle sarraflıkla uğraşan amiralar, kısa zamanda Osmanlı Devleti'nin gelir- gider dengesi içinde önemli roller üstlenmişlerdir. Âmiralar, Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısına olumlu manada katkı yaparken, Ermeni toplumunun bağımsızlığı konusunda da etkin faaliyetler yürüten bu büyük güç sahipleri, Ermeni literatürünün gelişmesine de maddî kaynak sağlamışlardı. Örneğin Düzyan ailesinin bürokrat kademesinde üstlendikleri rol ile devlete üstün hizmetleri dokunmuştu. Balyan ailesi de 1750 yılından XIX. yüzyılın sonlarına kadar devletin mimari çehresine katkı sağlayan ailelerden biri olmuştu. Aynı zamanda eğitim merkezleri, hayır kurumları, hastaneler ve kiliseler kuran Ermenilerin ileri gelen bu aileleri, yani amiralar, İstanbul'a Ermeni izlerini nakşetmişlerdi.

Keywords

Abstract

The Regeneratıon Process Of Armenıan Identıtıy And The Formatıon Of The Amira's Class From the end of the XVIII. century, the commercial success of the Armenians was evidenced by the rise of the so-called amira class in Istanbul. The amiras gained prominence mostly as sarrafs who played a critical role in financing the empire's tax-farming system. The amira presence underscored the growth of secular forces in Armenian society, which soon derived their importance from their role in the economy of the city independent of the monarchy. Those very forces were further encouraged by the revival of interest in Armenian literature sponsored by amiras. For their services the Duzians, for example, were awarded management of the imperial mint. The Balyans held the post of chief architect to the Sultan from 1750 to the end of the nineteenth century and were responsible for the construction of virtually all imperial residences and palaces. These Armenian notables, amira's, put their stamp on the Armenian community of Constantinople to establish educational centers, charitable institutions, hospitals, and churches.

Keywords


 • Agop Jack Hacikyan(Editor), The Heritage of Armenian Literature, USA 2002

 • Ahmet Akter, Tehcir Öncesi Anadolu’dan Amerika’ya Ermeni Göçü (1834-1915), İstanbul 2007Anahide Ter Minassian, Ermeni Kültürü ve Modernleşme, Trc: Sosi dolanoğlu, İstanbul 2006 Anny P. Bakalian, Armenian-Americans: From Being to Feeling Armenian, USA 2011

 • Avedis Krikor Sanjian, Medieval Armenian Manuscripts at the University of California, USA Avner Falk, A Psychoanalytic History of The Jews, Canada 1996

 • Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Van 1990

 • Biwzand Eghiayean, Heroes of Hayastan, Armenian National Fund 1993

 • Boğos Levon Zekiyan, Ermeniler ve Modernite, Çev: Altuğ Yılmaz, İstanbul 2002 Cahit Külekçi, Sosyo- Kültürel Açıdan Ermeniler ve Türkler, İstanbul 2010

 • Canan Seyfeli, ‘Erken Ermeni Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık Öncesi Ermeni Tanrılar Panteonu’, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Samsun 2011

 • Christopher J. Walker, Armenia The Survival of a Nation, London 1980

 • Daniel Goffman, The Ottoman Empire and Early Modern Europe, UK 2002

 • Ebû Nasr İsmail b. Hammad Cevheri, es-Sıhâh Tâcü’l-luga ve Sıhâhi’l-Arabiyye, Thk: Ahmed Abdülgafur Attar, Beyrut 1990

 • Ebü'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî İbn-i Manzûr, Lisânu’l-Arab, Thk: min Mu- hammed Abdülvehhab, Muhammed es-Sadık el-Ubeydi, Beyrut-Lübnan 1997

 • Edmund Herzig- KURKCHIYAN, Marina Kurkchiyan [Editors], The Armenians: Past And Pre- sent In The Making Of National Identity, USA 2005

 • George A. Bournoutian, A History of the Armenian People: Pre-history to 1500 A.D, California Gerard J. Libardian, Modern Armenia, USA 2004

 • Hagop Levon Barsoumian, ‘The Dual Role Of The Armenian Amira Class Within The Ottoman Go-verment And The Armenian Millet (1750-1850)’, Christian And Jews in the Ottoman Empi- re, Ed: Benjamin Braude- Bernard Lewis, USA 1982

 • Hagop Levon Barsoumian, The Armenian Amira Class of Istanbul, USA 2007

 • İbn-i Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Thk: Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, Cîze 1998 Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, İstanbul 2003

 • Kevork Pamukciyan, Zamanlar, Mekanlar, İnsanlar, İstanbul 2003

 • Louise Nalbandian, The Armenian Revolutionary Movement, USA 1975 Mihran Hapigyan, Yereklezuyan Intarsag Pararan, İstanbul 1888

 • Rouben Paul Adalian, Historical Dictionary of Armenia, USA 2010 Salih Özbaran, Bir Osmanlı Kimliği, İstanbul 2004

 • Sebouh David Aslanian, From the Indian Ocean to the Mediterranean, California 2011 Sedat Laçiner, Türkler ve Ermeniler, Ankara 2005

 • Simon Payaslian, The Political Economy of Human Rights in Armenia, USA 2011 Stephen G. Svajian, A Trip Through Historic Armenia, USA 1977

 • Şânizâde Atâullah Efendi, Şânizâde Tarihi, Thk: Ziya Yılmazer, İstanbul 2009Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, İstanbul 1999 Tursun Bey, Tarih-i Ebu’l-Feth, Trc: Mertol Tulum, İstanbul 1977

 • Vahan M. Kurkjian, A History of Armenia, USA 2008

 • Vartan Artinian, Osmanlı Devleti’nde Ermeni Anayasasının Doğuşu (1839-1863), İstanbul 2004 William Fleming, The Scripture Gazetteer, London 1838

                                                                                                    
 • Article Statistics