Klasik Modernist İslamcılardan Cemaleddin Afganî'nin Batı Emperyalizmi Karşısındaki Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2013-11
Language :
Konu :
Number of pages: 179-200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cemaleddin Afganî, pek çok tartışmalar barındıran hayat hikayesi, ortaya attığı görüşleri ve siyasal faaliyetleriyle İslam dünyasında en çok tartışılan kişilerden biri olmuştur. Kimilerine göre büyük İslam mücahidi, kimilerine göre büyük din tahripçisi olan Afganî'nin özellikle siyasal hayatı ve siyasi görüşleri gerçekten araştırılmaya değer bir nitelik gösterir. Bu çalışmada Cemaleddin Afganî'nin, yaşadığı dönemde mücadele ettiği Hıristiyan Batı dünyasının emperyalizmine karşı görüşleri incelenecektir.

Keywords

Abstract

Jamal al-Din Afghani, containing the life story of many discussions, opinions which put forward by people and political activities has been one of the most debated person in the Islamic world. Afghani’s, whom according to some of the great Islamic fighter, according to some, especially political life and political views shows a really worthy of investigation. In this study will be examined Afghani’s thoughts against the Christian West Imperialism.

Keywords


 • Abdullah Alperen, Çağımız İslam Dünyasında Modernleşme Hareketleri ve Türkiye’deki Etki- leri, Basılmamış Doktora Tezi, Kayseri, 1998

 • Ahmed Davudoğlu, Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri , Bedir Yay., İstanbul, 1997.

 • Alaeddin Yalçınkaya, “Cemaleddin Efganî ve Terörizm”, Cemaleddin Efganî’nin Gerçek Yüzü (Derleme), Bedir Yay., İstanbul, 1997 ss. 69-102.

 • Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, çev. Yavuz Alogan, İletişim Yay., 4. Baskı, İstanbul, 2003.

 • Albert Hourani, Arabic Thought in The Liberal Age , Oxford, 1962.

 • Azmi Özcan, Pan-İslamizm Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1914), TDV yayınları, Ankara, 1997.

 • Cemaleddin Afgânî, Dehriyyûn’a Reddiye (Natüralizm Eleştirisi), çev. Vahdettin İnce, Ekin Yay., İstanbul, 1997.

 • Cemaleddin Afgânî-Muhammed Abduh, Urvetü’l-Vuska (1884) Büyük Kurtuluş Mücadelesi, çev. İbrahim Aydın, Bir Yay., İstanbul, 1987.

 • Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011

 • Ercüment Kuran, Türkiye’nin Batılılaşması ve Milli Meseleler , Derleyen: Mümtaz’er Türköne, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 2007.

 • Gökhan Çetinsaya, II. Abdülhamid Dönemi’nin İlk Yıllarında “İslam Birliği” Har eketi (18761878), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1988.

 • Hamid İnayet, Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri, çev. Hicaib Kırlangıç, Yöneliş Yay., 2. Baskı, İstanbuk, 1991.

 • Hülya Küçük Sevil, İttihat Ve Terakki Döneminde İslamcılık Hareketi (1908 -1914), (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 2005.

 • Ira M. Lapidus, İslam Toplumları Tarihi 19. Yüzyıldan Günümüze , çev. Yasin aktay-Mevlüde Ayyıldızoğlu Aktay, İletişim Yay., İstanbul, 2010.

 • İsmail Kara, İslamcıların Siyasi Görüşleri, İz yayıncılık, İstanbul, 1994.

 • M. Muhammed Hüseyin, Modernizmin İslam Dünyasına Girişi , çev. Sezai Özel, İnsan Yay., İstanbul, 1986.

 • Muammer Esen, “Siyasal-Sosyal Görüşleri ve Dini Yönüyle Afgânî”, İslami İlimler Dergisi, Yıl: 3, S. 2, Güz-2008, 265-278.

 • Muhammed Ammare, el-A’mâlü’l-Kamile li’l-İmam eş-Şeyh Muhammed Abduh, Daru’ş- Şuruk, Kahire, 1993.

 • Muhammed Paşa el-Mahzumi, Hatıratu Cemaleddin el-Hüseynî el-Efganî, Mektebutü’ş- Şuruku’d-Düveliyye, Kahire, 2002.

 • Muhammed Reşad, “Efgani Hakkındaki Sualler”, Cemaleddin Efganî’nin Gerçek Yüzü (Derle- me), Bedir Yay., İstanbul, 1997 ss. 9-50.

 • Muhammed Reşid Rıza, Tarihu’l-Üstazü’l-İmam eş-Şeyh Muhammed Abduh, Daru’l-Fazile, II. Baskı, Kahire, 2006.

 • Muhsin Abdülhamid, Cemaleddin Afgânî Hayatı ve Etrafındaki Şüpheler, çev. İbrahim Sarmış, Fecr Yay., Ankara, 1991.

 • Mustafa Sönmez, “İslam Modernizminin Doğuşu ve İki Önemli Temsilcisi (Afgânî ve Abduh’un Modenrist Yönlerine Kısa Bir Bakış), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Yıl: 2002, S. 18, Erzurum, 153-178.

 • Mümtazer Türköne, Siyasi Bir İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu (1867-1873), Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1990.

 • Nikki Keddie, “The Pan-Islamic Appeal: Afghani and Abdülhamid II”, Middle Eastern Studies , Vol. 3, No. 1 (Oct., 1966), 46-67.

 • Nikki Keddie, An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, Berkeley and Los Angeles, 1968.

 • Nikki Keddie, “Pan-Islam as Proto Narionalism”, The Journal of Modern History, Vol. 41, No. 1 (Mar., 1969),

 • Nikki Keddie, “Sayyid Jamal al-Din Afhani”, Pioneers of Islamic Revival, ed. Ali Rahnema, Stu- dies in Islamic Society, New Jersey, 1994, 11-29.

 • Nikki Keddie, “Culture Traits, Fantasy And Reality In The Life Of Sayyıd Jamal Al-Dın Al- Afghani”, Iranian Studies, Vol. 9, No. 2/3 (Spring - Summer, 1976), pp. 89-120.

 • Nikki Keddie, Cemaleddin Efganî –Siyasi Hayatı-, çev. Alaeddin Yalçınkaya, Bedir Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yayına Haz. Ahmet Kuyaş, YKY Yay., 12. Baskı, İstan- bul, 2008.

 • Pervane Bayram, “Şarkın Büyük Filozoflarından Cemaleddin Afganî Ve Onun Türk Dünyasına Tesirleri”, Journal of Qafkaz University, Number: 10, Volume: 1, 2002, 1-12.

 • Şerif Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset (Makaleler 3), İletişim Yay., 9. Baskı, İstanbul, 2002.

 • Tarık Ramazan, İslamî Yenilenmenin Kökenleri Afgânî’den el-Benna’ya İslam Islahatçılığı, çev. Ayşe Meral, Anka yayınları, İstanbul, 2005.

 • William G. Millward, “Aspects Of Modernısm In Shı'a Islam”, Studia Islamica, No. 37 (1973), pp. 111-128.

 • Zahid er-Revsan, “Menhecü’l-Afgânîyyü’l-Akliyyü fi Difaihi Ani’l-İslam”, Mecelletü Camiatu Dımaşk, Cild: 24, Aded: 1-2, 2008, 353-393.

                                                                                                    
 • Article Statistics