Babailer İsyanı Ve Karaman Beyliği'nin Kurulmasına Etkisi

Author:

Year-Number: 2013-11
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 217-232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Anadolu Selçuklu Devleti tarihinde önemli bir yer tutan Babaîler isyanı (1240) ve Karamanoğulları beyliğinin kuruluşuna yaptığı etki konu edilmiştir. Ayrıca, hareketin sonraki yüzyıllardaki muhtemel yansımaları da ele alınmıştır. Bu maksatla beyliğin ilk kurulduğu coğrafya olan Ermenek şehrinin XVI. Yüzyıla ait Tapu Tahrir ve Evkaf Defterleri tetkik edilmiştir. Bilindiği üzere Selçuklular zamanında Anadolu'da, Heterodoks inanca mensup Türkmen şeyhleri, bilhassa soydaşları arasında oldukça yüksek bir mevkie sahiptiler. Karamanoğulları beyliğini kuran irade ve toplumun Türkmen olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında, Babaî hareketinin beyliğin kuruluşu aşamasındaki etkinliği daha iyi anlaşılır. Ancak, Osmanlı arşiv belgelerinin tetkikinden, başlangıçta etkili olan bu hareketin, sonraki yüzyıllarda etkisini kaybettiği, hatta adı geçen bölgede Sünni menşeli tasavvufi ekollerin egemen olduğu görülür.

Keywords

Abstract

In this article, it was discussed that Babais rebellion (1240) that holds an important place in the history of the Anatolian Seljuk State and Its effect on the establishment of Karamanoğulları Principality. In addition, the possible implications of the movement in the next centuries are discussed. For this purpose, the Land Register and Foundations books belonging to XVI. Century of the city of Ermenek that the principality was first established geography were examined. As it is known in Anatolia Seljuk period, Turkmen sheikhs belonging to heterodox beliefs, especially among kin had a very high position. Given the fact that Turkmen was the will and the community that established Karamanoğulları principality, it is better understood that the effectiveness of Babai movement in the stage of organization. However, when ottoman archival documents investigate, it is seen that this movement that effective in the beginning lost its impact of the next century; even Sunni originated mystical schools started to dominate in the mentioned region

Keywords