Ahmed Yesevî'nin Divan-ı Hikmet'inde Hz. Muhammed Sevgisi

Author:

Number of pages: 59-80
Year-Number: 2010-5

Abstract

Ahmed Yesevî, Yesevîlik tarikatını kurmuş ve tarihte ilk Türk tarikat kurucusu olmuştur. Onun, Türkler arasında özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Yesevî dervişleri, Orta Asya ve Anadolu hal-kının İslam dinini kabul etmesinde etkili olmuşlardır. Ahmed Yesevî'nin Divan-ı Hikmet'teki şiirleri, Allah ve Hz. Muhammed sevgisi ile doludur. Divan-ı Hikmet, Hz. Muhammed ile ilgili şu konuları içermekte-dir: Hz. Muhammed'in hayatı, üstün sıfatları ve mucizeleri. Onun ümmetine olan şefkati ve asi ümmeti için çektiği sıkıntı dile getirilir. O, özellikle ümmetinin fakir ve yetimlerini gözetir. Ona ümmet olmak için onun sünnetlerine sımsıkı yapışmak lazımdır. Onun adı anıldığı zaman salat ve selam getirmek gerekir. Onun soyunu, arkadaşlarını ve dört halifeyi sevmelidir. Ahmed Yesevî, Hz. Muhammed'in sünnetine o kadar bağlıdır ki 63 yaşından sonraki ömrünü yer altındaki bir hücrede geçirmiştir.

Keywords

Abstract

The Love Of Hz. Muhammed In The Divan-ı Hikmet Of Ahmed Yesevî Ahmed Yesevi is the founder of the sect of Yesevîlik, and he is also considered as the first Turkish sect founder. He has a special place and importance among Turks. Yesevi dervishes contributed to the acceptance the Islamic religion of the people of Central Asia and Anatolia. The poems of Ahmed Yesevî in the Divan-ı Hikmet are full of love of Allah and the Prophet Muhammad. Divan-ı Hikmet includes the following topics related to the Prophet Muhammed: Hz. Muhammad's life, his superior qualities and miracles. In his work it is expressed the compassion towards his nation (ummah) and his distress for his rebel ummah, and is paid a particular attention his respect for the poor and orphans in his ummah. It is an obligation to stick with his way of life (sunnah) to be able to a member of his ummah.. When his name is mentioned, it is necessary to bring blessings and peace. His descendants, friends and four caliphs ought to be be loved. Ahmed Yesevi was so much adhered to the sunnah of the Prophet Muhammad that he spent the rest of his life after 63 years in a cell underground.

Keywords