Erken Dönem Müslüman-Hıristiyan Polemik Geleneği

Author:

Number of pages: 155-188
Year-Number: 2010-5

Abstract

Bu çalışmada, Müslüman-Hıristiyan teolojik tartışmalarının nasıl ve hangi etkenlerle ortaya çıktığı, olaylar, şahıslar ve reddiye türü eserler bazında incelenerek konunun arka planı ortaya konul-maya çalışıldı. Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki teolojik tar-tışmalar sistematik olarak sunuldu. Teslis, inkarnasyon, İncil, tahrif ve tebşirat gibi konuların, özellikle reddiyelerde, algılanış biçimi or-taya konuldu. Görüldü ki, Hıristiyanlar tarafından teslisin bir unsuru olarak kabul edilen İsa, Müslümanlar tarafından Allah'ın bir kulu ve elçisi olarak görülmekte, onun Tanrılığı reddedilmektedir.

Keywords

Abstract

The Tradition of Polemic Early Muslims and Christians In this study, on the basis of individuals and polemical works, it has been attempted to clarify how the Muslim-Christian theological discussions began and which factors played a role in it. The theological discussions between Muslims and Christians have been presented in a systematic way. The perception of such matters, particularly in refutaitions, as trinity, incarnation, Gospel, distortion, glad tidings (tabshirat) has been presented. It appears that the Jesus whom Christians regard as an element of trinity has been seen by Muslims as a servant of God and his messenger, rejecting his divinity.

Keywords