Kur'an'ın Anlaşılmasında Müteşabihat Problemi Ve Te'vil

Author:

Number of pages: 293-321
Year-Number: 2010-5

Abstract

Bu makalede muhkem, müteşabih ve te'vil kavramlarını ta-nımlamaya çalışacağım. Daha sonra bu kavramların anlamlarını Kur'an'a ve İslam düşünürlerine göre açıklamaya çalışacağım. Kur'an'a göre Kur'an'da müteşabih ayetler bulunmaktadır. Ancak Kur'an muhkem ve mütaşabih ayetleri bize bildirmemektedir. Bu ne-denle biz hangi ayetin muhkem, hangi ayetin mütaşabih olduğunu bi-lemediğimiz için te'vil ve tefsirde zorlanmaktayız. Bu problemi bu makalede tartışacağız.

Keywords

Abstract

The problem of Metaphor (muteshabih) for Understanding the Kur'an and Concept the İnterpretation (Te'vil) In this article I will study on muhkem, müteşabih and te'vil consepts defination. Later I will give some comments about these items anda explain mean of these items according to the Qur'an and Muslim thinkers. There are a lot müteşabih verses in the Qur'an acording to the Qur'an. But Qur'an didn't explain which verses were müteşabih and muhkem. So we can't know which verses were muhkem and which verses were müşteşabih. For this reason how we will explain and comment the Kur'an. We discuss this problem in this article.

Keywords