Kuran'ın Bakış Açısıyla Şehirlerin Planlanması Şam-ı Şerif'in İnşasında Fıkıh ve Sünnet'in Tesiri

Author:

Number of pages: 323-342
Year-Number: 2010-5

Abstract

Bu yazıda Şam şehrinin özellikle Müslümanlar tarafından fethinden sonra geçirdiği değişiklikler ve uygulamalar anlatılmak-tadır. Ayrıca Hz peygamber'in şehirciliğe getirdiği yenilikler ve de-ğişikliklere de değinilmiştir. İslam şehirlerinin yabancılara gizemli gelen yönleri ele alınıp açıklanmaktadır. Yazı, Şam şehrine ait hu-susi bilgiler de ihtiva etmektedir.

Keywords

Abstract

Muhammed as Prophet and Major: City Planning from the Perspektive of the Qur'an, Hadith, and İslamic Law Case Study: Damascus”. Specific changes, and the execution following the Muslim conquest in the city of Damascus is what's being told, along with the reforms of town planning as brought on by the Prophet (PBUH). The mystery sides for the foreigner in Islamic cities are considered, with mention given to the special information about the city of Damascus.

Keywords