Matürîdî'nin İmanda Artmayı İfade Eden Âyetlere Yaklaşımı

Author:

Year-Number: 2009-4
Number of pages: 47-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Matürîdî, “Te'vilatu Ehli's-Sünne” adlı tefsirinde imanda ziyadelik ifa-de eden ayetleri Kur'an'da geçtiği şekliyle, farklı yerlerde yoruma tabi tut-muştur. İmanın niteliklerinden birisi olarak Kur'an'a konu olan “imanda artma” meselesinde Matürîdî'nin bakış açısını ortaya koymak, bu alana iliş-kin düşünce ve bakış açılarımızı yeniden gözden geçirme, bilgimizi ve bilincimizi yenileme fırsatı sunacaktır. Bu amaçla Matürîdî'nin “imanda artma” meselesini konu alan ayetlere getirmiş olduğu yorumlarını bir arada değerlendirerek, onun “imanda artma” konusuna bakış açısını belirlemeye çalıştık.

Keywords

Abstract

Maturidi's Approach to The Verses Expressing “An increase in Faith” Maturidi, in his commentary called “Te'vilatu Ehli's-Sünne” interpreted the verses which express an increase in faith, as they are manifested in Koran in different places. To explicate Maturidi's point of view in the matter of “an increase in faith”, a subject matter in Koran as one of the features of faith, and to evaluate our thoughts and viewpoints with regard to this point will provide an opportunity for a restoration of our consciousness and our knowledge. For this aim, we attempt to specify Maturidi's point of view with regard to “an increase in faith” after an evaluation of his interpretations related to the verses addressing the matter of “an increase in faith”.

Keywords