Evrensel Düzeyde Uzlaşı ve Hoşgörü Kültürünün İmkanı

Author:

Year-Number: 2012-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 25-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerküremizde barışın ve huzurun sağlanabilmesi için, uluslararası sürdürü-lebilir ahlaki ve manevi değerlere sahip evrensel bir sisteme ihtiyaç olduğu açıktır. Bu zaruri ihtiyaç nedeniyle düşüncelerimizi ve eylemlerimizi ilgilendiren uzlaşı ve hoşgörü kültürünün evrensel boyutları ile ele alınması, incelenmesi önem arz et-mektedir. Teorik ve ideolojik kurgulama bağlamında uzlaşı kültürünün oluşturulması güç görünmezken, pratik ve toplumsal gerçeklik anlamında evrensel boyutta ön-yargısız, tarafsız bir uzlaşı ve hoşgörü kültürü geliştirmenin kolay olmayacağı da açıktır. Çünkü çatışma (savaş) karşımıza tarihsel bir olgu olarak çıkmaktadır. Ger-çekte de en eski çağlardan 20. yüzyılın başlarına kadar savaş halinde bulunan tüm toplumlar, savaş ve çatışma kültürü oluşturmuşlar ve daha güçlü olan devletler, daha zayıf toplumları sömürmüşlerdir. Bu çalışma içerisinde, yerküremizde varlığını sürdüren bütün toplumların üzerinde anlaşabilecekleri uzlaşı ve hoşgörü kültürünün imkanlı olup olmadığı, ta-rihi, insani ve dini boyutları ile ele alınmasına, tartışılmasına çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The Opportunity of Consensus and Tolerance Culture on Universal Level It is clear that a universal system that has international sustainable moral and ethical values is needed in order to secure peace and tranquility on our Earth. Because of this essential need, it is of vital importance to study and focus on consen-sus and tolerance culture in a universal dimension as they are related to our thoughts and actions. Although it does not seem difficult to establish consensus culture in terms of theoretical and ideological context, it still seems hard to develop an unbiased, objec-tive consensus and tolerance culture universally considering practical and societal reality since wars (in the past) show up as a historical fact. All the nations that had wars with each other from prehistoric times till early 20. century have created a con-flict and war culture and the stronger nations have exploited the weaker ones. In this study, it is aimed to study and discuss about whether it is possible for all nations surviving on the Earth could agree upon a consensus and tolerance culture from the point of historical, humanity and religion dimensions

Keywords