Sendika Üyeliği Ve Sendikal Bağlılığı Etkileyen Unsurlar

Author:

Year-Number: 2012-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 37-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sendikalar sanayi devriminden yaklaşık yüz yıl sonra ortaya çıkmış örgüt-lerdir. Yaptıkları faaliyetler başlangıç dönemlerinde yalnızca ücret çalışma şartla-rını kapsarken giderek işsizlik, eğitim, çevre, sosyal güvenlik, demokrasi ve insan hakları gibi toplumun tümünü ilgilendiren konuları kapsamaya başlamıştır. Ancak sendikaların gelişmesi ve yapısal özellikleri her ülkede aynı değildir. Devletin tarihi, ideolojik ve ekonomik yapısıyla; sendika, işçi, işletme ve işverenlerin çeşitli özellikleri hem sendikaların yapısını, hem de sendikayla üyesi arasındaki bağlılığı yakından etkilemektedir. Bu çalışmada sendikayla üyesi arasındaki bağlılığı etki-leyen söz konusu faktörler incelenecektir.

Keywords

Abstract

Membership of Trade Union And The Factors Of Uninon Commitment Trade unions came into being approximately one hundred years after the industrial revolution. While their initial term activities include only fee and working conditions, gradually they have began to include the issues, which are all community's concern, such as unemployment, education, social security, democracy and human rights. However, progress and structural characteristics of unions are not same for all countries. With the state's history, ideology and economic structure; trade unions, workers and variety features of workers and employers have effect both structures of union trades and commitment between member and union closely. This study will examine factors that affect adherence between the members of the union.

Keywords