Osmanlıdan Cumhuriyete Modernleşme Sürecine Kısa Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2012-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 101-114
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modernleşme, Batı Avrupa'da ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasi ge-lişmeleri anlatan bir kavramdır. Aydınlanma düşüncesinin bir ürünü olan modern-leşme kısa sürede tüm dünya için kaçınılmaz olarak ulaşılması gereken bir hedef ha-line gelmiştir. Uzun bir dönem Avrupa karşısında üstünlüğünü koruyan Osmanlı için de kaybedilen savaşlar ve üstünlüğün Avrupa'ya geçmesi sonucunda modern-leşme ve Avrupalı gibi olma esas sorun haline gelmiştir. Bu amaçla 18. yy'dan itiba-ren Osmanlı yüzünü Avrupa'ya dönerek modernleşmeye daha doğrusu Avrupa'nın elde ettiği başarılara ulaşmak için Avrupa'nın takip ettiği yolu izlemeye başlamıştır. Bu sürecin son noktası ise Cumhuriyetin kuruluşudur. Bu makalenin amacı Osman-lıdan Cumhuriyete uzanan modernleşme sürecini temel noktaları ele alınarak irde-lemektir.

Keywords

Abstract

A Glimpse of the Process of Modernization from Ottoman Empire to the Republic of Turkey Modernism emerged in Western Europe and the economic, social and political developments in the means. Modernization is a product of the philosophy of Enlightenment and modernization has been a target for the whole world. When the Europe gained the upper hand in the face of Ottoman Empire, Ottoman Empire has started modernization from 18 century. The last point of this process is the establishment of the Turkish Republic. The purpose of this article is to examine on the taking the basic points dating from Ottoman to Turkish Republic modernization processes.

Keywords