Fıkıh Usûlü Açısından Taklîd

Author:

Year-Number: 2012-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 137-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Taklîd, İslam Hukuk Usûlünde tartışılan önemli hususlardan birisidir. Araştırmanın konusu olan taklîd, delilsiz olarak başkasının görüşüne tabi olmak şeklinde yapılan tanımıyla, sebepleriyle ve çeşitleriyle İslam inanç ilkelerine ve fıkhına olan etkisiyle önemli bir konudur. Taklîdin tartışılması, içtihadın tartışıl-ması kadar uzun bir geçmişe dayanır. İslam usûlüne dair yazılan eserlerde önemli bir mevkiyi işgal eden taklîd, genelde içtihad kadar üzerinde durulmamıştır. Bu makale bir bakıma bu açığı gidermeye yöneliktir.

Keywords

Abstract

Repitition According to Islamic Law Methodology Repetition, is one of the important issues discussed in Islamic Law. The research subjetc the repetition, in the form of definition, as the devoid of any evidence of being subject to someone else's opinion, variety of purposes and principles of the Islavamc faith and the influence ofjurispru-dence an important issue. Discussion of repetition, so long a time is based on discussion of ijtihad. Works written about Islavamc Law, the occupying an important position on the repetition generally is not addressed as ijtihad. This article is intended for a way to resolve this vulnerability.

Keywords