Ahmed Tantaranî Maragi ve Onun "Tantaranîyye" Kasidesi

Author:

Year-Number: 2012-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 163-188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Azerbaycan tarihinin, özellikle de kültür tarihinin en eski dönemleri hala yeterince bilinmese de, burada zengin kültür katlarının, hem de birbirini etkileyen, birbirinin gelişmesine neden olan kültür katlarının varlığı kuşkusuzdur. Farklı dillerde eser veren, farklı kültürlerin etkisini taşıyan Azerbaycan edebiyatının bin yıllık tarihi de bu kültür katlarının genişliği ve zenginliği hakkında fikir vermektedir. Araplar, Azerbaycan'a yerleştikten sonra VII. yy. sonlarına doğru burada Arap dilli bir ede-biyat ve kültür gelişmeye başlamıştır. Eserlerini Arap dilinde ama her zaman El-Azerbaycani mahlası ile yazan şairlere, yalnız Azerbaycan sınırları içerisinde değil, hilafetin Şam, Bağdad, Medine gibi kültür merkezlerinde sık sık tesadüf olunuyor-du.XI. yüzyılda yetişmiş yetenekli Azerbaycan alim ve şairlerinden biri de Muineddin Ahmed Tantaranî Maragi idi. XIII.-XIV. yüzyılda, Azerbaycan edebiya-tının ve medeniyetinin Zülfüqar Şirvani, Hümam Tebrizi, Evhedi Marağayi, Essar Tebrizi, Arif Erdebili gibi üstadlan yetişmişti. Bizim bu çalışmamız XI. yüzyılda ye-tişmiş Muineddin Ahmed Tantaranî Maragi'nin Tantaranîyye Kasidesi'nin çevirisi ile ilgili olacaktır.

Keywords

Abstract

Ahmed Tantaranî Maragi And His Tantaranîyye Kasides Azerbaijan's history, cultural history, especially the oldest periods are still not known enough, here, the rich layers of culture, as well as affecting each other, no doubt that the presence of each other in the development of the cultural layers. Who work in different languages, different cultures, which influence the levels of the width of the Azerbaijan Literature thousand years of history and the richness of this culture is about the idea. VII, after the Arabs settled in Azerbaijan. century. Towards the end of literature and culture began to develop a Arapdilli here. Works in the Arabic language, but I always hand-Azerbaijani poet who wrote under the pseudonym, not only within the borders of Azerbaijan, Caliphate of Damascus, Baghdad, Medina, cultural centers, such as was often no coincidence. XI. One of the scholars and poets of the century, Azerbaijan qualified skilled Muineddin Ahmed was Maragi Tantaranî. XIII. XIV. century, the Azerbaijani literature and civilization Zülfüqar Shirvani, Human Tabrizi, Evhedi Marağayi, Essar Tabrizi, Arif Ardebili had grown up with such masters. The sense that the XI. Ahmed trained Muineddin century translation will be related to kasidesinin Tantaranî Maraginin Tantaranîyye

Keywords