Zemahşerî'nin el-Keşşaf'ında Beyan İlminin Yeri

Author:

Number of pages: 83-96
Year-Number: 2011-8

Abstract

Zemahşerî, el-Keşşaf'ında beyan ilminin verilerine çokça yer vermiş-tir. Bu bağlamda o, Kur'an'da mecazın var olduğunu kabul etmiştir. Açıkça mecaz-ı mürsel/ad aktarması, kavramını kullanmasa da ayetlerde asıl an-lamla mecazî anlam arasındaki alakalara göndermede bulunmuştur. Zemahşerî aklî mecazı ise isnadî mecaz olarak adlandırır. Zemahşerî, teş-bih'in kısımlarından bahsetmiş ve teşbih ile istiare arasındaki farka değin-miştir. Yine o, istiare lafzını kullanmış, kinayeyle ilgili açıklamalarda bulu-narak kinaye ile ta'riz arasındaki farka değinmiştir.

Keywords

Abstract

The Place of The Scientific Statement in al-Zamakhsharī's Work Called al-Kashshaf In his work al-Kashshaf, al-Zamakhsharī gave place to the data of the scientific statement. With this statement of his, he accepts the existence of the metaphor in the Quran. Even if he doesn't use the lil metaphor, he mentions the relationship between the methaphorical meaning and main meaning of Notion in the verses of the Quran. He calls the mental metaphor as an attributed metaphor. al-Zamakhsharī, mentions about the parts of the liken-ing and metaphor. He used the word metaphor/isti'are mentioned about al-lusion and pointed out of the difference between allusion and hint

Keywords