Türkiye'de Finansal Krizlerin Öncü Göstergelerinin Belir-lenmesinde Faktör Analizi Yaklaşımı

Author:

Number of pages: 97-114
Year-Number: 2011-8

Abstract

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde; makroekonomik istikrarsız-lıklar ve buna bağlı olarak finansal piyasalardaki kırılganlıklar nedeniyle, ekonomilerinde krizler ortaya çıkmaktadır. Kriz dönemlerinde hangi para ve maliye politikasının eşanlı olarak kullanılacağı konusu bu noktada büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye'de yaşanan krizlerden yola çıkarak, krizlere yol açan etkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kriz göstergeleri ol-dukça fazla sayıda olduğundan, faktör analizi ile göstergeleri daraltmak ve krizlere kuşbakışı bakmak hedeflenmiştir. Uygulanan faktör analizi tekniği ile 13 değişken ele alınmış ve Türkiye'deki finansal krizlerin öncü göstergesi olarak üç faktör elde edilmiştir. Bu faktörler; "uluslararası rekabet ve içsel şoklar", "cari dengedeki şoklar"," büyüme hızındaki şoklar" olarak adlandı-rılmıştır.

Keywords

Abstract

Factor Analysıs Approach In Determınıng The Leadıng Indıcators Of Fınancıal Crısıs In Turkey Financial crisis occur in economies of developing countries like Turkey from reasons of macroeconomic instabilities and consequent weaknesses at financial markets. It is here very important which monetary and financial policy should be followed parallel in such times. In this study it was aimed to determine the factors that lead to these crises by taking the crisis in Turkey as an example. The crisis indicators were in a quite large number and therefore it was aimed to decrease the indicators by means of a factor analysis and view the crises from a broader perspective. In the course of the factor analysis 13 different indicators were reviewed and 3 factors were determined as the leading indicators for crises in Turkey. These factors were “international competitions and internal shocks”, “shocks at the current balance” and as “shocks at the growth rate”

Keywords