Hasan Kafi Akhisarî'nin Hayatı Ve Siyasetname Alanı İle İlgili “Usûlü'l-Hikem Fî Nizami'l-Alem” Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Number of pages: 131-146
Year-Number: 2011-8

Abstract

Siyasetnameler, yazıldıkları dönemin kültürel, toplumsal, siyasal ortamına ışık tutmaktadır. Hasan Kafi Akhisarî, yazdığı eserde toplumun tahrif olmuş yön-lerini anlatmaktadır. Bunun yanında yönetimden reayaya kadar herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtir. Devletin devamının sağlanması için toplumun aksayan yönlerini tespit etmiş ve çözüm yolları sunmuştur. Günü-müz için de geçerli olabilecek bu çözüm yollarına riayet etmek gerekir.

Keywords

Abstract

Siyasetname's are shed light on the period which they were written cultural, societal, political environment. Hasan Kafi Akhisarî, describes aspects of his compositions have been corrupted society. In addition, from the government to the public should be fulfill the duty on everyone. For continuation of the state, has identified aspects of the shortcomings of society. That may be true for today's need to comply with these remedies.

Keywords