Şia Hukuku

Author:

Number of pages: 177-186
Year-Number: 2011-8

Abstract

Bu çeviri, Joseph Schacht'ın The Origins of Muhammadan Jurisprudence (London 1979) (İslam Hukukunun Kaynakları) adlı eserinin Shî'a Law (Şia Hu-kuku) başlıklı 9.bölümünün çevirisidir. Schacht (Şaht), yedi sayfalık bu bölümde Şia hukukunu, diğer bir ifadeyle, metin içinde geçtiği üzere Şiî hukuku, Zeydî ve Oniki İmamcı Şiîler ayırımı içinde, Sünnî hukuk ekolleri ile mukayeseli olarak vermektedir. Schacht, Sünnî ve Şiî hukuk ayırımının ortaya çıkışını ve onların ayrıldığı noktaları ciddi bir tahlile tabi tutmaktadır; Sünnî ve Şiî hukuk ayırımını dört temel noktada ele almaktadır: Mesh, ümmü'l-veled, mut'a ve kunut. Schacht, bölümün sonunda, son örneğim diyerek bunlara kısa bir konu daha eklemekte ve konuyla ilgili sert hükümde Haricîler ile Şia'nın birleştiğine dikkat çekmektedir. Schacht'ın bazı tespit ve yorumlarına katılmayabiliriz, ancak ele aldığı hususların ayrıntısı aşağıda okunduğunda çalışmanın Mukayeseli mezhepler hukuku açısından çok önemli olduğu anlaşılabilir.

Keywords

Abstract

Keywords