Türk Çalışma Hayatında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Öde-neği Uygulaması

Author:

Number of pages:
Year-Number: 2008-2

Abstract

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği olağanüstü durumlarda işverene çalışma sürelerine azaltma ya da işçileri geçici olarak işten çıkarma hakkı tanıyan bir istihdam politikası aracıdır. Pasif istihdam politika-sı olarak kabul edilen bu uygulama, aradan geçen beş yıllık bir süreye rağmen ciddi bir uygulama alanı bulamamıştır. Bu durum ekonomi-nin çok güçlü olmasından daha çok yasal düzenlemelerden kaynakla-nan bir durumdur. Yasal düzenlemeden kaynaklanan sorunların çö-zülmesi halinde, ekonomik anlamda işsizlik ve istihdam sorunlarının olumsuz etkilerinin giderilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Short-time Work and Payment for short-time working are tools tool of employment policy which gives a right to employer to diminish workers’ working hours and to dismiss them. That implementation which is accepted as a passive recruitment policy has not been taken seriously even for the five years since it has been issued. The reason for this can be legal arrangement but not that of the power of the economy. Should the problems originating from legal arrangement, the problems of unemployment and its negative effects to employ-ment can be overcome.

Keywords