Coğrafyada Hadis İzi Sürmek (Ebû Ubeyd El-Bekrî’nin Mu’cem Me’sta’cem Adlı Eserinde Hadis Kullanımı)

Author:

Year-Number: 2021-28
Yayımlanma Tarihi: 2021-07-30 08:55:03.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 248-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayatının her safhası dikkatle takip edilen yahut kayda geçirilen Hz. Peygamber dışında ikinci bir şahsiyet şu yeryüzünde bulunmamaktadır. Dolayısıyla ona nispet edilen her ne varsa; siyaset, sosyoloji, tıp, ahlâk, felsefe ve eğitim, tarih ve coğrafya vb. bilim dallarının konuları arasında kendisine yer bulmuştur.

Endülüslü çok yönlü âlim Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin Muʿcem Me’staʿcem isimli eseri de bir coğrafya ansiklopedisi kabul edilmekle birlikte, onda da hadislere müracaat edildiği göze çarpmaktadır. Yalnız o, bir hadisçi titizliğiyle değil asıl mesleği olarak kabul edilebilecek coğrafyacı kimliği ile bu hadisleri eserinde tertib ve tanzim etmiştir.

Vefat ettiği tarih dikkate alınırsa, onun, artık hadislerin senedlerinin zikredilmeyerek eserlere kaydedildiği bir dönemde yaşadığı söylenebilir. Bu cihetle çalışmamızın temel hedefi, onun hadisleri ne şekilde eserine kaydettiğini tespit etmektir. Zira bunun, dönemsel anlamda o günün hadis kullanımına da ışık tutacağına inanıyoruz.

Keywords

Abstract

There is no other person on this earth other than the Prophet, whose every phase of life was carefully followed or recorded. Therefore, whatever is attributed to him; It has found its place among the subjects of science branches such as politics, sociology, medicine, ethics, philosophy and education, history and geography.

Although the work named 'Mu'jam Ma'sta'jam' by Abu Ubayd al-Bakrî, a versatile Andalusian scholar, is accepted as a geography encyclopedia, it is striking that hadiths are also applied in it. But he arranged these hadiths in his work, not only with the meticulousness of a hadithist, but with his geographer identity, which can be considered as his main profession.

If the date of his death is taken into account, it can be said that he lived in a period when the hadiths were recorded in the works without mentioning the chain of transmission. In this respect, the main goal of our work is to determine how he recorded the hadiths in his work. We believe that this will also shed light on the use of hadiths at that time in a periodical sense.

Keywords