İslam Öncesi Arabistan'da Putperestlik İnancı Ve Buna Bağlı Bazı Merasimler

Author:

Year-Number: 2013-11
Yayımlanma Tarihi: null
Language :
Konu :
Number of pages: 233-242
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam öncesi Arap yarımadasında yaşayan insanlar arasında Allah ve nübüvvet inancı yaşanmıştır. Bunun böyle olduğunu, bu bölgede hayat sürmüş Âd ve Semud gibi kavimlere gönderilen peygamberlerden anlayabiliriz. Ayrıca Hz. İbrahim’e nispeten Hanîflik inancının da yine bura halkında etkilerini müşahede edebilmekteyiz. İslâm’ın zuhuru arifesinde Arap Yarımadasında Yahudilik, Hıristiyanlık, Mecusilik ve Sabiîlik gibi inançlar mevcut ise de, cahiliye Arapları için en önemli inanç putperestliktir. İşte biz bu çalışmamızda putperestlik inancının bilhassa hac, umre, tavaf ve kurban merasimlerine nasıl yansıdığını tespite çalışacağız. Bu amaçla da konumuzun sosyo-psikolojik yönlerine temas etmeksizin farklı kaynaklardan hareketle mevcudun tespitiyle yetineceğiz.

Keywords

Abstract

There was a belief of Allah and prophet among people living in Pre-Islamic Arabian Peninsula. We can understand this from prophets sent for Ad and Semud tribes which lived in this region. Moreover, we can also observe the effects of Hanafi belief on these people according to Hz. İbrahim. Although specific beliefs such as Jewishness, Christianity, Mazdaism and Mandaeanism existed before the rise of Islam, the most important belief for Jahiliyya Arabs was paganism. In this study we will analyze how the belief of paganism reflected especially on hajj, umrah, circumambulation of Kaaba and Sacrifice ceremonies. For this aim, we will confine ourselves with the determination of subject from different sources without dealing with socio-psychological extent of the subject.

Keywords